Πρόστιμα ύψους 461.000 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 461.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 200.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Κολοκοτρώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της και 100.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Φίλιππα, Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητες της ίδιας εταιρίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3606/2007. Ειδικότερα, τα ως άνω πρόσωπα δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της εταιρείας με αποτέλεσμα η εταιρία να προβεί σε χρήση κεφαλαίων πελατών της, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 60.000 ευρώ στον κ. Ιωάννη Δαβερώνα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της και 40.000 ευρώ στον κ. Χρήστο Δαβερώνα, Πρόεδρο και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητες της ίδιας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 4514/2018. Ειδικότερα, τα ως άνω πρόσωπα δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της Εεταιρείας με αποτέλεσμα η εταιρεία να προβεί σε χρήση κεφαλαίων πελατών της, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

-Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα , θεματοφύλακα της Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και 5.000 ευρώ στην Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ.

-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, θεματοφύλακα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και 3.000 ευρώ στην Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ.

-Την επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως καθολική διάδοχο της Millennium Bank, για παράβαση διατάξεων, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Τέλος η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας CRONOS FINANCIAL SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ. πρώην INVESTMENT ANALYSIS Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς η Εταιρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της, και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

-Την ανάκληση της άδειας της εταιρείας ΤΖΗΜΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Ε.Δ., με έδρα την Καστοριά.

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...