Αύξηση πωλήσεων, παρουσίασε η Intracom Holdings, το πρώτο εξάμηνο 2018

Στο ποσό των 200,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιηµένες πωλήσεις,

από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου Intracom Holdings το πρώτο εξάμηνο 2018, αυξηµένες κατά 1,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 που ανήλθαν σε 197,4 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017. Το EBITDA του Οµίλου επιβαρύνεται κατά -0,7 εκατ. ευρώ, από το αποτέλεσµα θυγατρικής υπό εκκαθάριση. Το αναµορφωµένο EBITDA του Οµίλου για τοπρώτο εξάμηνο 2018 ανέρχεται σε 14,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 70% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 που ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου η Intrakat εστιάζει πλέον στους τοµείς των κατασκευών, ΣOΙΤ, και παραχωρήσεων, µεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του Real Estate στην Intracom Holdings. Οι προς πώληση δραστηριότητες δηµοσιεύονται στις καταστάσεις του Οµίλου Intrakat ως διακοπείσες. Σε επίπεδο ενοποιηµένων µεγεθών του Οµίλου Intracom Holdings τα µεγέθη εµφανίζονται συνολικά καθώς οι παραπάνω δραστηριότητες παραµένουν στον Όμιλο.

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου Intrakat από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν σε 86,9 εκατ. ευρώ από 78,1 εκατ. ευρώ το πρωτο εξάμηνο 2017. O Οµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία κατά 15,3%, µε EBITDA 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017.

Την 30/6/2018 ο Όµιλος Intrakat διέθετε ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους 423 εκατ. ευρώ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όµιλος Intrakat, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 128 εκατ. ευρώ, για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Το συνολικό αποτέλεσµα της Intrasoft International καθώς και του Οµίλου, επιβαρύνεται µε το αποτέλεσµα της θυγατρικής Global Net Solutions, η οποία έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Η επίδραση της GNS στα αποτελέσµατα του εξαµήνου ανέρχεται σε -0,7 εκατ. ευρώ.

Χωρίς το αποτέλεσµα της GNS, ο όµιλος Intrasoft International καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις 80,9 εκατ. ευρώ έναντι 84,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Συγκρατεί ωστόσο τα επίπεδα της κερδοφορίας στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου 2017, τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε προ φόρων.

To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 377 εκατ. ευρώ, ενώ µέσα στο πρώτο εξάµηνο της χρονιάς υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας 110 εκατ. ευρώ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) κατέγραψε πωλήσεις 33,4 εκατ. ευρώ, µείωση κατά 8,8% σε σχέση µε το πρώτο εξάμηνο 2017. Η λειτουργική της κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 2,3 εκατ. από 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα 82 εκατ. ευρώ και οι νέες συµβάσεις που υπέγραψε ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ.

 

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu