Νόμος 4790/2021 – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις κατεπείγουσες διατάξεις για τον κορωνοϊό – Δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 47902-21 με τις κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Συνοπτικά οι σημαντικότερες διατάξεις :

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας

 1. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. [Άρθρο 42]
 2. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, της προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και δεν νοσεί.

[Αιτιολογική – Μπορεί να προβλέπεται για τομείς της αγοράς που επαναλειτουργούν, όπως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των χερσαίων, ακτοπλοϊκών μεταφορών και αερομεταφορών και στο εκπαιδευτικό προσωπικό πόσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας με τους συναρμόδιους Υπουργούς, υποχρέωση για προληπτικό ή περιοδικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Οι Υπουργοί εξουσιοδοτούνται να ορίσουν όλους τους διαδικαστικούς κανόνες για την εφαρμογή της ρύθμισης, καθώς και τις κυρώσεις που θα επιβληθούν. Προβλέπεται ότι υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης είναι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι.]
Το άρθρο 5: αφορά τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους των εκάστοτε κλάδων της οικονομίας που βρίσκονται σε λειτουργία και για τους οποίους απαιτείται η φυσική παρουσία εργαζομένων

β. Ορίζονται οι κατηγορίες εργαζομένων που υπόκεινται κατά βάση στον ως άνω διαγνωστικό έλεγχο καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο των ιδίων όσο και των εργοδοτών τους.

γ. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με κ.υ.α., η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερόμενη ρύθμιση.[‘Αρθρο 46]

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών

 1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τη μορφή συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων. [Άρθρα 64 έως 77]

2.  Αναστέλλονται από 1-4-2021 μέχρι τις 30-4-2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο. Επίσης αναστέλλονται κατά επιπλέον 30 ημέρες οι προθεσμίες λήξης επιταγών που είχαν ανασταλεί με τα άρθρα 28 και 35 του ν. 4772/2021. Αντίστοιχα προβλέπονται ευεργετήματα για τους κομιστές αξιογράφων. [Άρθρο 78]

 1. Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. [άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)], η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και ανάγκες των προσφύγων.[Άρθρο 79]
 2. Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα, οι προθεσμίες:
 • για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στη δημόσια ληψοδοσία,
 • για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού (πληρωμές δημόσιου χρέους και δαπάνες προξενικών αρχών), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό. [Άρθρο 80]
 1. Καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο. [Άρθρο 81]

Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 1. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν.4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό, δεν απασχολούνται.
  Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα της επιδότησης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των προαναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών. [Άρθρο 105]
 2. α. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια κάλυψης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται:

-στον τριτογενή τομέα,

 • στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,
 • στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για περαιτέρω χρονική επέκταση, με κ.υ.α., της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω εργοδοτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. (Άρθρα 1066 και 107)

 1. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου απασχολουμένων στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας του άρθρου 34 του ν.4578/2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 7Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.  [‘Αρθρο 108]
 2. α. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του προσωπικού (επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πόσης φύσεως προσωπικό), που έχει προσληφθεί σε προνοιακούς φορείς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού. [Άρθρο 109]

5 .Καταβάλλεται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η. 1.2021 έως την 30η.4.2021 Το ανωτέρω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. [Άρθρο 47]

Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Ανάπτυξης

 1. Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2021 (λήγει στις 31-3-2021):
 • η δυνατότητα διενέργειας, από το ανωτέρω Υπουργείο, προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές κ.λπ.),
 • η δυνατότητα παράτασης του εθνικού πλαισίου ωραρίου εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο και η υποχρέωση λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, τις Κυριακές είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής,
 • η δυνατότητα επίταξης κινητών που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων,
 • η απαγόρευση της συνομολόγησης ή της λήψης περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (φαρμακευτικά προϊόντα, τεστ ανίχνευσης ιού, μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής κ.λπ.). Στους παραβάτες επιβάλλεται, με υ,α., πλην της σύστασης, πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • η υποχρέωση αποστολής δεδομένων τιμών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής, από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (supermarket), με ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, άνω των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ευρώ, ετησίως. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ  [‘Αρθρο 110]
 1. Παρατείνεται, επίσης:

α. για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. Η εν λόγω παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14-3-2020 και μετά, καταλαμβάνει δε όλες τις ενεργές μισθώσεις καθώς και τις μισθώσεις που έληξαν μετά από τις 7-11-2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων. [Άρθρο 111]

β. μέχρι τις 30-6-2021, η ισχύς του άρθρου 55 του ν.4758/2020, ως προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, των ενισχύσεων που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.  [Άρθρο 112]

3.Παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30-6-2021, η διάρκεια χρηματοδότησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  [‘Αρθρο 113]

Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Δικαιοσύνης 

 1. Εισάγονται ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως και 31.5.2021 [προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων (προσκόμιση εγγράφων κ.λπ.), χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παράστασης στο ακροατήριο κ.λπ.]. [Άρθρο 82]

2.Τίθεται το πλαίσιο για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (επανεκκίνηση προθεσμιών μη υπολογιζόμενου του χρονικού διαστήματος προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, ορισμός νέας δικασίμου, αναβολή υποθέσεων ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 του Κ.Πολ.Δ., ματαίωση πλειστηριασμών και ορισμός νέας ημερομηνίας κ.λπ.). [Άρθρο 83]

 1. Εισάγονται, επίσης, διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων (επανεκκίνηση προθεσμιών, χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών κ.λπ.). [Άρθρο 84]
 2. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα σχετικά έκτακτα μέτρα. [Άρθρο 86]

Συγκεκριμένα:

 • Αναστέλλεται, έως 31.5.2021, η διενέργεια κατασχέσεων, πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου – κύριας κατοικίας, για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως πληγέντες (κατά βάση όσοι έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω μείωσης μισθού ή εσόδων, μειωμένο μίσθωμα, ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής κ.λπ.).
 • Ομοίως, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Εξειδικεύονται τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας φυσικών προσώπων (αξία κύριας κατοικίας έως 250.000 ευρώ, ύψος οικογενειακού εισοδήματος, ύψος ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής κ.λπ.).
 • Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στη ρύθμιση και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (υποβολή αίτησης, χορήγηση βεβαίωσης κ.λπ.).
 • Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία αναστολής κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων.

Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Εσωτερικών 

1.Παρατείνονται,μέχρι τις 30.6.2021, για τους προαναφερόμενους λόγους δημόσιας υγείας:

α. η διεξαγωγή των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, καθώς και η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) και των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των ανωτέρω ν.π.ι.δ., με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα λοιπών ν.π.ι.δ. (συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών, αστικών συνεταιρισμών κ.λπ.),

β. η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και επ. του Αστικού Κώδικα), εφόσον δεν έχουν διεξαχθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,

γ. οι προθεσμίες σχετικά με την εκκαθάριση, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των ο.τ.α. α’ βαθμού, των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προσωπικό αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβοήθησης των ανωτέρω υπηρεσιών. [Άρθρα 88-91]

Διατάξεις αρμοδιότητας του υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού

1.α. Καταβάλλεται, κατά το έτος 2021, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας.

β. Το προαναφερόμενο ποσό οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων (άρθρα 7 παρ.7, 50 και 51 του ν.2725/1999), είναι δε αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των κριτηρίων καταβολής, των κατηγοριών των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, του τρόπου υπολογισμού και του ακριβούς διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχου, του χρόνου και του τρόπου καταβολής κ.λπ.

Με την ίδια ή με όμοια κ.υ.α., μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης.  [‘Αρθρο 119]

Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Τουρισμού

 1. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον ορισμό, με κ.υ.α., διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα της γενικής κυβέρνησης, ως φορέα εκπόνησης και υλοποίησης του εθνικού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης της εφαρμογής από τις τουριστικές επιχειρήσεις των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού.  [Άρθρο 120]

2.α. Είναι δυνατή, με υ.α. και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ορίζεται η 31η-10-2021 ως η καταληκτική ημερομηνία του χρόνου διάρκειας των προαναφερομένων μισθώσεων και το Υπουργείο Τουρισμού ως ο φορέας ανάληψης των σχετικών δαπανών.

β. Καταβάλλεται, από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31η-10-2021 και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Τα ποσά της εν λόγω αποζημίωσης είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, κ.λπ.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα μίσθωσης, με υ.α. και πάντως όχι πέραν της 15ης-5-2021, των οριζόμενων καταλυμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι δαπάνες των εν λόγω συμβάσεων θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.  [Άρθρο 121]

3.Παρατείνονται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (περιορισμός του ύψους αναπροσαρμογής τους, κ.λπ.), οι συμβάσεις μίσθωσης των οριζόμενων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. [Άρθρο 48]

ΠΗΓΗ: Taxheaven

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί