ΕΟΦ: Στο ΑΣΕΠ προσλήψεις φυλάκων

Στο ΑΣΕΠ απεστάλη η έγκριση για προσλήψεις στην φύλαξη των κτιρίων του ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΣΟΧ), για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων του ΕΟΦ, δεδομένου ότι δεν υπηρετεί στον Οργανισμό προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φυλάκων, για χρονικό διάστημα ενός έτους από 1/1- 31/12/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4430/2016 “ Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις.

Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικώς: α) νομικό ή πραγματικό κώλυμα απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών,
β) εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του παρόντος σε σύγκριση με άλλα μέσα.

Για τη συνδρομή της απρόβλεπτης ή επείγουσας περίστασης απαιτείται αιτιολογημένη κρίση των παραπάνω φορέων. Οι ως άνω συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2018”.

Η δαπάνη υπολογίζεται ότι ανέλθει μέχρι του ποσού των (180.000,00)€, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ, οικ. έτους 2019.

dikaiologitika.gr