Παλιά διαθήκη- O Γιαχβέ διψά για αίμα :”Έξοδος” – (3000+ νεκροί)!

Το ότι η λεγόμενη "Παλιά διαθήκη" είναι βαμμένη στο αίμα είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

Αυτό το γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Άθεοι, σκεπτικιστές, αγνωστικιστές, δυστυχώς όχι όμως και οι χριστιανοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τι λένε τα ιερά τους κείμενα.

Ας υποθέσουμε λοιπόν, πως όλα όσα λέει η παλιά διαθήκη, η οποία ιστορικά αποτελεί Εβραϊκό μύθο που προήλθε από αντιγραφή και εμπλουτισμό παλαιότερων χαλδαϊκων-βαβυλωνιακών κειμένων, ισχύουν και πράγματι έγιναν.

Τι θα λέγατε να πάρουμε κατά λέξη το εβραϊκό κείμενο και να δούμε σε αριθμούς, πως μετριέται η «αγάπη» που αποπνέει για τους ανθρώπους ο Θεός των Εβραίων ; Ο θεός αυτός, να θυμίσουμε, -ιστορικά μιλώντας- πως εκτός από θεός των Εβραίων, “έγινε” απόλυτα εγκληματικά και θεός των χριστιανών τον 4ο αιώνα μ.Χ, όταν εντεταλμένα άτομα μέσα από τη Μαύρη μασονία εκτελώντας αποστολή σκοτεινών κέντρων εξουσίας, κατασκεύασαν τη θρησκεία της Ορθοδοξίας (διαβάστε εδώ περί αυτού.)

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν βρίσκονται στο βιβλίο Έξοδος της Παλιάς Διαθήκης.

Κεφ 9, στ 25: «ἐπάταξε δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν ἡ χάλαζα».

μτφ : Χτύπησε δε (ο Γιαχβέ) με χαλάζι και σκότωσε σε όλη την Αίγυπτο ανθρώπους και ζώα. Χτύπησε και κατέστρεψε όλην την χλόη των πεδιάδων και συνέτριψε όλα τα δένδρα της χώρας.

Αριθμός Νεκρών : Άγνωστος.
_______

Κεφ 12, στ 29: «Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ Κύριος ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραὼ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους».

μτφ : Όταν δε ήλθαν τα μεσάνυκτα της ημέρας εκείνης, σκότωσε ο Κύριος (Γιαχβέ) κάθε πρωτότοκο εις την χώραν της Αιγύπτου, από τον πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται στο θρόνο, έως το πρωτότοκο της αιχμαλώτου που είναι φυλακισμένη στον λάκκο, μέχρι και του πρωτότοκου παντός κτήνους.

Αριθμός Νεκρών : Άγνωστος.
_______

Κεφ 14, στ 28: «καὶ ἐπαναστραφὲν τὸ ὕδωρ ἐκάλυψε τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραώ, τοὺς εἰσπορευομένους ὀπίσω αὐτῶν, εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ οὐ κατελήφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς».

μτφ : Όταν το νερό καθώς επανήλθε, σκέπασε τα άρματα, τους αναβάτες αυτών και όλη τη δύναμη του Φαραώ, όλους εκείνους που είχαν εισέλθει (εις την θάλασσα) για να τους καταδιώξουν (τους Εβραίους). Δεν απέμεινε ούτε ένας από αυτούς.

Αριθμός Νεκρών : Άγνωστος.
_______

Κεφ 17, στ 11–14: «καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῇρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἰσραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἀμαλήκ. αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου.
καὶ ἐτρέψατο Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλὴκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας. εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα Ἰησοῦ, ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Ἀμαλὴκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν».

μτφ : Και συνέβει τούτο, όταν ο Μωϋσής προσευχόμενος (στο Γιαχβέ) ύψωνε τα χέρια, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν δε κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαληκίται. Τα χέρια όμως του Μωϋσέως, ήταν αδύναμα. Γιαυτό πήραν πέτρα και την έβαλαν κάτω από τον Μωϋσή, όπου αυτός κάθισε. Ο δε Ααρών και ο Ωρ, ο ένας από το ένα μέρος και ο άλλος από το άλλο στήριζε τα υψωμένα χέρια του Μωϋσέως. Έτσι δε τα υψωμένα χέρια του προσευχομένου Μωϋσή βασταζόταν μέχρι της δύσεως του ηλίου.
Κατά τις ώρες δε αυτές ο Ιησούς του Ναυή έτρεψε σε φυγή τους Αμαληκίτες στρατιώτες και όλον αυτό τον λαό τον σκότωσε με σπαθί. Ο Κύριος (Γιαχβέ) είπε προς τον Μωϋσήν : “Γράψε αυτό το γεγονός σε βιβλίο, για να μείνει πάντοτε εις ανάμνηση και είπε στον Ιησούν (Γιεσουάχ) του Ναυή να το ακούσει καλά ότι οπωσδήποτε θα εξαλείψω την μνήμην των Αμαληκιτών από όλην την γη, την υπό τον ουρανό”.

(σ.σ : Το όνομα του Εβραίου δεν ήταν Ιησούς εκ του “ίασις” (θεραπεία) απ όπου και το όνομα του Ιησού Χριστού μας, αλλά Γιεσουάχ, ένα απόλυτα εβραϊκό όνομα με εντελώς άλλη σημασία.)

Αριθμός Νεκρών : Άγνωστος.
_______

Κεφ 32, στ 27: «καὶ λέγει αὐτοῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διά τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευὶ καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς,καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς· ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι ἐφ᾿ ὑμᾶς εὐλογίαν.

μτφ : Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “ τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ : Ζωστείτε ο καθένας σας και τοποθετήστε τη ρομφαία σας στον μηρό, διέλθετε και επανέλθετε από την μία είσοδο του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάστε δια μέσου του στρατοπέδου και σκοτώστε
καθένας τον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Οι Λευίτες έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και σκοτώθηκαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες. Είπε τότε στους Λευΐτες ο Μωϋσής· “σήμερα με τους φόνους αυτούς ξεπληρώσατε με τα χέρια σας υπηρεσία προς τον Κύριο (Γιαχβέ), σκοτώνοντας άλλος τον υιό του και άλλος τον αδελφό του. Γι αυτή σας την πράξη θα δοθεί σε σας ευλογία (από το Γιαχβέ)”.

Αριθμός Νεκρών : 3.000
_______

Ο Πραγματικός Τριαδικός Αγαθός Δημιουργός ούτε τιμωρεί, ούτε και σκοτώνει. Όταν έζησε ανάμεσά μας για να μας διδάξει την αγάπη και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε, καθώς Τον σταύρωναν, μέσα στους πόνους του τρομερού μαρτυρίου είπε για τους σταυρωτές Του, τούτα τα λόγια : “Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν.” Δεν ζήτησε να αφανιστούν, ούτε να κατέβει φωτιά απ τον ουρανό και να τους κάψει, ούτε τους σκότωσε ο ίδιος ενώ μπορούσε.

Δυστυχώς, αψηφώντας κάθε λογική, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που όντας άσχετοι ΄ή/και υποταγμένοι στο σκότος του μυαλού τους, συνεχίζουν με διαβολικό μένος να αδικούν τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να τον κάνουν ένα με το σκοτεινό και μισάνθρωπο Γιαχβέ της “παλιάς διαθήκης” που όπως φαίνεται από τα ίδια τα λόγια, τις πράξεις και τη νοοτροπία του, είναι ο Σαμαέλ Σατανάς, τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει άρχων του κόσμου τούτου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...