Ο νόμος του Γιαχβέ και η Κυριακή του Παραλύτου

Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο (ναι του Μωϋσή) ήταν παράνομο να κάνεις ο,τιδήποτε το Σάββατο.

Έτσι οι μεγαλο-ευσεβείς της εποχής-ιερεις Φαρισαίοι τα έβαλαν με το Χριστό, γιατί γιατρεψε τον παράλυτο.

Αν κάποιος, ο οποίος υπόκειτο στο Μωσαϊκό Νόμο,(κάτι που προφανώς δεν ίσχυε για τον Χριστό, που ούτε του έδινε σημασία) κρινόταν ένοχος βεβήλωσης του Σαββάτου, έπρεπε να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου από όλη την εκκλησία (του νόμου αυτού εννοείται) , σύμφωνα με τα εδάφια Έξοδος 31:14 και Αριθμοί 15:32-35 τα οποία βρίσκονται και στην Παλαιά Διαθήκη !!!!!!!

Ο νόμος που σταύρωσε το Χριστό δίπλα-δίπλα με τα λόγια Του. Ποιοι τον έβαλαν και γιατί θεωρούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης ίδιο με της Καινής;;

Άρα έχουν δίκιο τα κείμενα του Ναγκ Χαμμάντι της Αιγύπτου που βρέθηκαν θαμμένα σε πιθάρια και μιλάνε για τους οπαδούς της αίρεσης του Μωσαϊκού νόμου, που ήθελαν να βάλουν τα νόμο αυτό δίπλα στα λόγια του Χριστού. Γι’ αυτό άλλωστε βρέθηκαν και θαμμένα σε πιθάρια!!!! Λόγω των γενικευμένων σφαγών και εκκαθαρίσεων αυτών, που δε συμφωνούσαν με αυτό, που σελίδες επί σελίδων ΒΛΑΚΕΙΩΝ έχουνε γράψει, για να μας πείσουν ότι ήταν ο νόμος του Θεού.. Άλλου θεου όμως, όχι του Θεού που ξέρουμε…

Κυριακή του παραλύτου 07/05
Κατά Ιωάννην (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5)

Η θεραπεία του παράλυτου στη Βηθεσδά

1 Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. 

2 ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 

3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 

4 ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. 

5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. 

6 τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 

7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 

8 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 

9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

10 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. 

11 ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 

12 ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 

13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 

14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 

15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 

16 Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ᾿Ιησοῦν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 

17 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. 

18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.

Ντάκης 92 -Λ-