• Αρχική
  • Άρθρα
  • «Μην ξυρίζεις το πηγούνι σου», μερικές από τις «σοφές» εντολές της Παλαιάς Διαθήκης

«Μην ξυρίζεις το πηγούνι σου», μερικές από τις «σοφές» εντολές της Παλαιάς Διαθήκης

Λόγω της Παλαιάς Διαθήκης

και πολλών παρεμβάσεων στην Καινή πλάι στα πραγματικά Λόγια του Χριστού, πολλοί εγκαταλείπουν τον Χριστιανισμό για… άλλες πολιτείες.

Ας διαβάσουμε λοιπόν, μερικές εντολές του Μωσαϊκού Νόμου:

Μην ξυρίζεις το πιγούνι σου

«Δεν θα κάμετε εις την κεφαλήν σας κόρυμβον (κότσον) όπως οι ειδωλολάτραι και δεν θα ξυρίζετε το έμπροσθεν της γιενειάδος σας.»

[Λευιτικόν 19:27]

Μην τρως καλαμαράκια

«Ολα όμως όσα δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια και ζουν εις τα ύδατα, εις τας θαλάσσας και τους χειμάρρους, κάθε ζωντανόν, που προέρχεται από τα ύδατα αλλά δεν έχει πτερύγια και λέπια είναι ακάθαρτον.»

[Λευιτικόν 11:10]

Μην φοράς νάιλον ρούχα

«Να μη ενδυθής ιμάτιον κίβδηλον, υφασμένον από νήματα διαφόρων ποιοτήτων.»

[Λευιτικόν 19:19]

Τι αξίζει σε όποιον τραβιέται κατά το σεξ; Θάνατος.

«Ο Αυνάν, γνωρίζων πολύ καλά ότι το τέκνον, που θα εγεννάτο από την συνάφειάν του προς την γυναίκα του αδελφού του, δεν θα ήτο ιδικόν του, όταν ήρχετο εις συνάφειαν προς αυτήν, άφηνε το σπέρμα του να χύνεται εις την γην, δια να μη δώση τέκνον στον άτεκνον αδελφόν του. Το γεγονός αυτό εφάνη στον Θεόν πολύ κακόν, ο δε Θεός εθανάτωσε τον Αυνάν δια την κακήν αυτήν πράξιν.»

[Γένεση 38:9-10]

Είσαι γυναίκα και προσπαθείς «άναδρα» να σώσεις το σύζηγό σου από ξυλοκόπημα; Να σου κοπεί το χέρι.

«Εάν συμπλακούν δύο άνθρωποι, και η σύζυγος του ενός δια να απαλλάξη τον σύζυγόν της από τα χέρια εκείνου που τον δέρει, πλησιάση και απλώση το χέρι της και συλλάβη τα απόκρυφα μέλη του δέροντος, θα κόψετε το χέρι της γυναικός αυτής· δεν θα την λυπηθη το μάτι σας.»

[Δευτερονόμιο 25:11-12]

Μήπως έχεις και περίοδο; Μην αγγίζεις κανένα και τίποτα!

«Γυνή, εις την οποίαν ήθελε συμβή ρύσις αίματος, πρόκειται δε περί της φυσιολογικής εμμήνου ρύσεως, θα είναι επί επτά ημέρας κατά την περίοδον της ρύσεως αυτής ακάθαρτος. Οποιος δε την εγγίση θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.

Καθε δε αντικείμενον, επάνω στο οποίον θα κοιμάται αυτή κατά την έμμηνον περίοδόν της, θα είναι ακάθαρτον.»

[Λευιτικόν 15:19-20]