“ΚΡΙΤΑΙ” – Τάμα και ανθρωποθυσία στο Γιαχβέ !

Στο 7ο κατά σειρά βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης,

στο βιβλίο των Κριτών (=πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες των 12 φυλών του Ισραήλ πριν την εγκαθίδρυση της μοναρχίας), διαβάζουμε για την ιστορία του Ιεφθάε, ο οποίος αναδείχθηκε από τον “Κύριο” ή Γιαχβέ, ως Κριτής  και αρχηγός των Ισραηλιτών. Συγκεκριμένα ο Ιεφθάε ανέλαβε να διεξάγει τον πόλεμο εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, των Αμμωνιτών.

Ας δούμε τι λέει επακριβώς το κείμενο στο κεφάλαιο 11:

Κρ. 11,29           Καὶ ἐγένετο ἐπὶ Ἰεφθάε πνεῦμα Κυρίου, καὶ παρῆλθε τὸν Γαλαὰδ καὶ τὸν Μανασσῆ καὶ παρῆλθε τὴν σκοπιὰν Γαλαὰδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν Ἀμμών.

 Κρ. 11,29          Τότε ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου στον Ιεφθάε και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλαάδ και την περιοχή της φυλής Μανασσή, έφτασε στη Μισπά της Γαλαάδ και από εκεί πέρασε στα εδάφη των Αμμωνιτών.

 Κρ. 11,30           καὶ ηὔξατο Ἰεφθάε εὐχὴν τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπεν· ἐὰν διδοὺς δῷς μοι τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν ἐν τῇ χειρί μου,

 Κρ. 11,30           και έκανε τάμα ο Ιεφθάε στον Κύριο: “αν πράγματι παραδώσεις τους Αμμωνίτες στην εξουσία μου,

 Κρ. 11,31           καὶ ἔσται ὁ ἐκπορευόμενος, ὃς ἂν ἐξέλθῃ ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ οἴκου μου εἰς συνάντησίν μου ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με ἐν εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἔσται τῷ Κυρίῳ ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα.

 Κρ. 11,31           τότε όποιος βγει πρώτος από την πόρτα του σπιτιού μου να με προϋπαντήσει, όταν με το καλό θα επιστρέψω από τον πόλεμο των Αμμωνιτών, θα τον προσφέρω σε εσένα τον Κύριο ολοκαύτωμα”.

 (Σημ.: Ολοκαύτωμα = η σπουδαιότερη θυσία των Ισραηλιτών, που προσφερόταν υπέρ της κοινότητας και κατά την οποία το θύμα καιγόταν ολόκληρο πάνω στο θυσιαστήριο)

 Μιλάμε επομένως για τάμα ανθρωποθυσίας, είναι ξεκάθαρο το κείμενο ! Διαβάζουμε λίγο παρακάτω …

 Κρ. 11,32           καὶ παρῆλθεν Ἰεφθάε πρὸς υἱοὺς Ἀμμὼν παρατάξασθαι πρὸς αὐτούς, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ.

 Κρ. 11,32           Έτσι ο Ιεφθάε πέρασε τα σύνορα για να πολεμήσει τους Αμμωνίτες κι ο Κύριος τους παρέδωσε σε αυτόν.

 Κρ. 11,34           Καὶ ἦλθεν Ἰεφθάε εἰς Μασσηφὰ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοις καὶ χοροῖς· καὶ αὕτη ἦν μονογενής, οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ θυγάτηρ.

 Κρ. 11,34           Όταν ο Ιεφθάε γυρνούσε στο σπίτι του στη Μισπά, βγήκε η κόρη του να τον προϋπαντήσει με τύμπανα και χορούς. Ήταν το μοναχοπαίδι του, και δεν είχε ούτε γιο ούτε άλλη κόρη.

 Κρ. 11,35           καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν αὐτὴν αὐτός, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν· ἆ ἆ, θυγάτηρ μου, ταραχῇ ἐτάραξάς με καὶ σὺ ἦς ἐν τῷ ταράχῳ μου, καὶ ἐγώ εἰμι ἤνοιξα κατὰ σοῦ τὸ στόμα μου πρὸς Κύριον καὶ οὐ δυνήσομαι ἀποστρέψαι.

 Κρ. 11,35           Όταν την είδε ο Ιεφθάε έσχισε με απόγνωση τα ρούχα του και είπε: “Αχ, κόρη μου, με βύθισες στη δυστυχία! Έχω δεσμευτεί με λόγο ενώπιον του Κυρίου και δεν μπορώ να ανακαλέσω την υπόσχεση μου”.

 Κρ. 11,36           ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· πάτερ, ἤνοιξας τὸ στόμα σου πρὸς Κύριον; ποίησόν μοι ὃν τρόπον ἐξῆλθεν ἐκ στόματός σου, ἐν τῷ ποιῆσαί σοι Κύριον ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν σου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἀμμών.

 Κρ. 11,36           Εκείνη αποκρίθηκε: “Πατέρα μου, αν έδωσες λόγο στον Κύριο, κάνε για μένα ό,τι υποσχέθηκες, αφού ο Κύριος εκδικήθηκε για σένα τους εχθρούς σου, τους Αμμωνίτες”.

 Κρ. 11,37           καὶ ἥδε εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς· ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ μου τὸν λόγον τοῦτον· ἔασόν με δύο μῆνας, καὶ πορεύσομαι καὶ καταβήσομαι ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρθένιά μου, ἐγώ εἰμι καὶ αἱ συνεταιρίδες μου.

Κρ. 11,37            Είπε ακόμα στον πατέρα της: “Κάνε μου μόνο αυτή τη χάρη: άφησε με δύο μήνες, να πάω να ανέβω στα βουνά και να κλάψω την παρθενία μου μαζί με τις φίλες μου”.

 Κρ. 11,38           καὶ εἶπε· πορεύου· καὶ ἀπέστειλεν αὐτὴν δύο μῆνας. καὶ ἐπορεύθη, αὐτὴ καὶ αἱ συνεταιρίδες αὐτῆς, καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τὰ παρθένια αὐτῆς ἐπὶ τὰ ὄρη. 

  Κρ. 11,38            Εκείνος της είπε: “Πήγαινε”. Έτσι την έστειλε για δύο μήνες μαζί με τις φίλες της και πήγαν πάνω στα βουνά να κλάψουν την παρθενία της.

Κρ. 11,39           καὶ ἐγένετο ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν καὶ ἐπέστρεψε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς, καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ εὐχὴν αὐτοῦ, ἣν ηὔξατο· καὶ αὕτη οὐκ ἔγνω ἄνδρα. καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα ἐν Ἰσραήλ·

 Κρ. 11,39            Όταν τελείωσαν οι δύο μήνες, γύρισε στον πατέρα της κι αυτός εκπλήρωσε με την κόρη του το τάξιμο που είχε κάνει. Η κοπέλα δεν είχε γνωρίσει άνδρα …..

 
“κι αυτός εκπλήρωσε με την κόρη του το τάξιμο που είχε κάνει,”  δηλαδή το τάξιμο της ανθρωποθυσίας !

 Συμπέρασμα: Ο Γιαχβέ δέχθηκε το τάμα του Ιεφθάε και την ανθρωποθυσία της κόρης του, για αυτό και του χάρισε τη νίκη ενάντια στους Αμμωνίτες.

Την επόμενη φορά λοιπόν, που ο κάθε τυπολάτρης  εβραιοχριστιανός πάει να κάνει κάποιο τάμα σε κάποιον άγιο, για να πραγματοποιηθεί η ευχή του (αντί απλά να ταπεινωθεί και να αιτηθεί προσευχόμενος στον Κύριο και Θεό ημών Ιησού Χριστό), ας σκεφτεί και το ενδεχόμενο της ανθρωποθυσίας, όπως άλλωστε έπραξε και ο “δίκαιος” Ιεφθάε ” Καὶ ἐγένετο ἐπὶ Ἰεφθάε πνεῦμα Κυρίου”…

 Ajax Dragonkiller  

Tο el.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο κάτω από  το άρθρο, μόνο από όσους και όσες έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία DISQUS. Ο καθένας και η κάθε μία έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Αυτό όμως  δεν σημαίνει ότι το el.gr υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Επίσης ξεκάθαρα θα διαγράφουμε  συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια αμέσως μόλις τα εντοπίσουμε  ή αμέσως μόλις μας καταγγελθούν. Ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το el.gr δεν φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη, αφού στο διαδίκτυο ανωνυμία δεν υπάρχει.