Ιεζεκιήλ το Ανάγνωσμα

Την Μεγάλη Παρασκευή κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αναγνώστηκε απόσπασμα από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Ιεζεκιήλ

που υποτίθεται ότι προφητεύει για το Χριστό. Ας εξετάσουμε ενδεικτικά ένα άλλοαπόσπασμα που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και την νοοτροπία αυτού του βιβλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23- Η αποστασία της Ιερουσαλήμ και της Σαμάρειας. Η δίκαιη τιμωρία τους

Η αποστασία της Ιερουσαλήμ και της Σαμάρειας

Ιεζ. 23,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 23,1                     Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπε·

Ιεζ. 23,2            υἱὲ ἀνθρώπου, δύο γυναῖκες ἦσαν θυγατέρες μητρὸς μιᾶς

Ιεζ. 23,2                    “υιέ ανθρώπου, ήσαν δύο γυναίκες θυγατέρες της αυτής μητρός

Ιεζ. 23,3            καὶ ἐξεπόρνευσαν ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν· ἐκεῖ ἔπεσον οἱ μαστοὶ αὐτῶν, ἐκεῖ διεπαρθενεύθησαν.

Ιεζ. 23,3                    και αι οποίαι εζετράπησαν εις πορνείαν εν τη Αιγύπτω κατά την νεότητα των. Εκεί έχασαν την παρθενίαν των και εκρέμασαν οι μαστοί των.

Ιεζ. 23,4            καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἦν Ὀολὰ ἡ πρεσβυτέρα καὶ Ὀολιβὰ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς. καὶ ἐγένοντό μοι καὶ ἔτεκον υἱοὺς καὶ θυγατέρας, καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Σαμάρεια ἦν Ὀολὰ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν Ὀολιβά.

Ιεζ. 23,4                    Τα ονόματα των ήσαν Οολά της μεγαλυτέρος και Οολιβά της νεωτέρας αδελφής της. Εγώ τας επήρα ως συζύγους δια τον εαυτόν μου και εγέννησαν υιούς και θυγατέρας. Και τα ονόματα των ήσαν· της μεν Οολά Σαμάρεια, της δε Οολιδά Ιερουσαλήμ.

Ιεζ. 23,5            καὶ ἐξεπόρνευσεν ἡ Ὀολὰ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐπέθετο ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς, ἐπὶ τοὺς Ἀσσυρίους τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῇ,

Εδώ τι μαθαίνουμε ;

Εδώ ο Γιαχβε μιλά για τις δυο πόλεις Σαμάρεια και Ιερουσαλήμ και τις παρουσιάζει με πόρνες που πόρνευσαν  με τους Ασσυριους και τους Βαβυλωνίους – ουσιαστικά έπαψαν να προσκυνάνε τον Γιαχβε και θυσίαζαν πλέον όχι στην ψησταριά του Γιαχβε αλλά στις ψησταριές των ιερατείων των ειδώλων.

 Ιεζ. 23,20           καὶ ἐπέθου ἐπὶ τοὺς Χαλδαίους, ὧν ὡς ὄνων αἱ σάρκες αὐτῶν καὶ αἰδοῖα ἵππων τὰ αἰδοῖα αὐτῶν.

Ιεζ. 23,20                 Ωρμούσες με ακόλαστον επιθυμίαν προς τους Βαβυλωνίους, των οποίων αι σάρκες είναι όμοιαι με τας σάρκας των όνων, και τα αιδοία των, όπως τα αιδοία των ίππων.

 Σε αυτό το σημείο ο Γιαχβε συνεχίζει την γλαφυρή περιγραφή του και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα αιδοία και τις σάρκες των Χαλδαίων που είναι όπως αυτά των αλόγων!!!!

 Ιεζ. 23,25           καὶ δώσω πρὸ προσώπου αὐτῶν κρίμα, καὶ ἐκδικήσουσί σε ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν. καὶ δώσω τὸν ζῆλόν μου ἐν σοί, καὶ ποιήσουσι μετὰ σοῦ ἐν ὀργῇ θυμοῦ· μυκτῆρά σου καὶ ὦτά σου ἀφελοῦσι καὶ τοὺς καταλοίπους σου ἐν ῥομφαίᾳ καταβαλοῦσιν. αὐτοὶ υἱούς σου καὶ θυγατέρας σου λήψονται, καὶ τοὺς καταλοίπους σου πῦρ καταφάγεται.

Ιεζ. 23,25                  Θα σε παραδώσω εις τα χέρια των προς καταδίκην σου και αυτοί θα σε τιμωρήσουν σύμφωνα με τους ιδικούς των νόμους. Θα εμβάλω εις αυτούς την κατά σου αγανάκτησίν μου και εκείνοι θα συμπεριφερθούν εναντίον σου με μεγάλην οργήν και θυμόν. Θα σε ακρωτηριάσουν, θα σου κόψουν τους ρώθωνας, θα σου αφαιρέσουν τα αυτιά. Τους δε υπολοίπους θα κατασφάζουν με την ρομφαίαν των. Αυτοί θα πάρουν αιχμαλώτους τους υιούς και τας θυγατέρας σου και τους υπολοίπους θα τους καταφάγη το πυρ.

 Εδώ ο Γιαχβε κλασικά ξεσπάει και λέει πως θα αφήσει την οργή του να σαρώσει τα πάντα,   πως Θα τις τιμωρήσει επειδή έπαψαν να λατρεύουν αυτόν και θα πάθουν διαφορά θα ακρωτηριαστούν θα τους κόψουν τα αυτιά, την μύτη. Θα δώσουν τα παιδιά τους σκλάβους και τους άλλους θα τους φάει η φωτιά( είναι που λένε στο πυρ το εξώτερον?)

Ιεζ. 23,34           καὶ πίεσαι αὐτό· καὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς ἀποστρέψω· διότι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 23,34                  Θα το πίης. Εγώ θα καταργήσω τας εορτάς σου, όπως και την εορτήν της πρώτης εκάστου μηνός. Εγώ ωμίλησα και θα πραγματοποιήσω αυτά που είπα”, λέγει ο Κυριος.

 Εγώ μίλησα λέει Ο Γιαχβε=(κύριος στα εβραϊκά) είπα και ελάλησα και αλίμονο σας.

 Ιεζ. 23,49           καὶ δοθήσεται ἡ ἀσέβεια ὑμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν ἐνθυμημάτων ὑμῶν λήψεσθε· καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 23,49                 Με τον τρόπον αυτόν θα πέση η ασέβειά σας επάνω εις τας κεφαλάς σας και θα λάβετε την πρέπουσαν τιμωρίαν δια τας αμαρτίας σας και δια την προσκύνησιν των ειδώλων. Και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Κλείνοντας λέει, πως θα δείτε τι θα πάθετε και καταλήγει με την αγαπημένη του φράση ‘’Εγώ είμαι ο Κυρίος’’ (βλέπε 10 εντολές)

 Ερωτούμε λοιπόν όλο το ιερατικό σώμα : Αρχιεπίσκοπους, Επισκόπους , Ιερείς ,Καλογέρους Καλογριές, Θεολόγους, Καθηγητές, Μελετητές, Ασκητές και όλους τους Χριστιανούς, να εξηγήσουν πως είναι δυνατόν ο Χρίστος να είναι όπως ισχυρίζονται αυτοί, ο Γιαχβε της Παλαιάς Διαθήκης (πχ βιβλίο ο Ιησούς Γιαχβε). Πως είναι δυνατόν ο Χρίστος να καταριέται, να απειλεί ότι θα σκοτώσει τους πάντες, θα κόψει μύτες, αυτιά και θα δώσει τα παιδιά στα σκλαβοπάζαρα; Πως είναι δυνατόν ο Χρίστος να σχολιάζει τα γεννητικά όργανα των Χαλδαιων;

Πως είναι δυνατόν σε αυτό σε αυτό το βιβλίο να προφητεύεται οτιδήποτε που να έχει σχέση με τον Θεάνθρωπο.

Αυτά συνέβησαν για να παιδαγωγήσει ο Θεός τους ανθρώπους; Πως παιδαγωγείς κάποιον με το να σκοτώνεις αθώα παιδιά, να καις και να ακρωτηριάζεις κόσμο;

Αυτά δίδαξε ο Χρίστος; Ή δίδαξε να συγχωρούμε  και να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας; Ακόμη και πάνω στον Σταυρό δεν καταράστηκε τους δήμιους του, αλλά τους συγχωρέσε.

 Εξηγήστε λοιπόν όλοι εσείς που ισχυρίζεστε ότι η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει για τον Χριστό και εκεί μιλάει ο Ίδιος- πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή έστω τον Πατερά Του (αν και ο  Χρίστος είπε ότι οποίος γνωρίζει Εμένα γνωρίζει και τον Πατερά και ότι είναι Ένα.)

Ο Χρίστος απαντάει στο παραπάνω ερώτημα:

Κατά Ιωαννην κεφαλαιο 8 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἄν. 

 Προσέξετε λοιπόν τι θα απαντήσετε γιατί μάλλον θα κρεμάσουν οι μαστοί σας σύμφωνα με το Ιεζ. 23,3.

 The grey man