• Αρχική
  • Άρθρα
  • Οικουμενικό Πατριαρχείο για Θεία Κοινωνία: Αδύνατο να μεταδοθεί νόσος σε όσους μεταλαμβάνουν

Οικουμενικό Πατριαρχείο για Θεία Κοινωνία: Αδύνατο να μεταδοθεί νόσος σε όσους μεταλαμβάνουν

ekklhsia
«Αδιαπραγμάτευτο» χαρακτηρίζει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο,

τονίζοντας ότι μέσω αυτού οι πιστοί μεταλαμβάνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού κι ως εκ τούτου «είναι αδύνατο […] να μεταδοθεί (σ)τους μεταλαμβάνοντας οποιαδήποτε νόσος».

Μάλιστα το θέμα απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο του Ιουκουμενικού Πατριαρχείου όπου και εκδόθηκε σχετικό ανακοινωθέν:


«Διεπιστώθη δέ μέ ἱκανοποίησιν ὅτι ἡ γνώμη αὐτῶν συμπίπτει πρός ἐκείνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» αναφέρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η συμφωνία όσον αφορά στη Θεία Κοινωνία συνίσταται στα εξής:

«Τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον, διότι πιστεύομεν ὅτι δι΄ αὐτοῦ μεταδίδεται εἰς τούς πιστούς αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί εἶναι ἀδύνατον διά τοῦ Μυστηρίου τούτου τῶν Μυστηρίων νά μεταδοθῇ εἰς τούς μεταλαμβάνοντας ὁποιαδήποτε νόσος. Δι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητος εἰς τήν διδασκαλίαν αὐτῆς ὡς πρός τήν οὐσίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας».
Επίσης:

«Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ’ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι’ ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων»

(φωτο:eurokinissi)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •