Ο Χριστός ευλόγησε το γάμο;

Όλα όσα ακολουθούν είναι κείμενα που έχουν παρθεί απο την Αγία Γραφή.

 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ κεφ.2 στιχ.1-12

 Ο γάμος στην Κανά

1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ·

2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν· οἶνον οὐκ ἔχουσι.

4 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε.

6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

7 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

8 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. καὶ ἤνεγκαν.

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον –καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν· οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ– φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

10 καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

11 Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

Σχολιο: Είναι φανερό από το κείμενο, ότι ο Χριστός σε κανένα σημείο δεν λέει οτι ευλογεί τον γάμο. Μάλιστα επιτίμησε την Παναγία κιόλας, καθώς του ζήτησε να μετατρέψει το νερό σε κρασί, λέγοντας της “τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι;” που σημαίνει – τι σχέση έχω εγώ με εσένα γυναίκα – θέλοντας έτσι να δείξει ότι τα του κόσμου αυτού δεν έχουν καμία σχέση με Εκείνον.

 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ κεφ.10 στιχ.1-12

1 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

2 καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;

4 οἱ δὲ εἶπον· ἐπέτρεψε Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.

5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην·

6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός·

7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

8 ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ·

9 ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

10 καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν,

11 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν·

 12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.

Σχόλιο: Είναι φανερό κι από αυτό το κείμενο, ότι ο Χριστός σε κανένα σημείο δεν λέει οτι ευλογεί τον γάμο. Μιλάει για πράγματα που αφορούν έναν γάμο, αλλά σε κανένα σημείο δεν ευλογεί το γάμο.

 ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Εάν κοιτάξουμε στο κείμενο της Γένεσις…
Γεν. 2,23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·
Γεν. 2,24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Σχόλιο: Παρατηρούμε ότι έχει παρθεί φράση απο τη Γένεση και έχει κολήσει στα λόγια του Χριστού. Η παραποίηση είναι σαφής. Το ίδιο συμβαίνει και με κομμάτι απο το Δευτερονόμιον (Δευτ.24 1-4) και από τον Μαλαχία (Μαλ.2 15-16).

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν κολάνε, απλα μετά το 380 μ.Χ η Μαύρη Αδελφότητα, προσπάθησε και έβαλε μαζί τα λόγια του Χριστού με αυτά του Γιαχβέ (του θεού της Παλαιάς Διαθήκης). Μάλιστα επιστράτευσε πολλούς απο τους μεγάλους Πατέρες της ορθοδοξίας ώστε να γράψουν σελίδες επί σελίδων ερμηνείες, τραβώντας από τα μαλλιά κάθε πρόταση απο τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να τα κάνουν να ταιριάζουν με τα λόγια του Χριστού.

Όλοι έχουν μια Αγία Γραφή στο σπίτι τους και καλό θα ήταν επιτέλους να τη διαβάσουν, γιατι ο Χριστός είπε “ερευνάτε τα γραφάς” και “γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς”.

 Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •