Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 22ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 

22.19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

 

1 Καὶ ἔδειξέ μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.

1 Και μου έδειξε ποταμό με νερό της ζωής, λαμπερό σαν κρύσταλλο, που έβγαινε από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου.

 Σχόλιο: Ο ποταμός της ζωής, από αυτά που θεωρούμε ότι γνωρίζουμε, θα πρέπει να είναι ενεργειακός ποταμός, το ενεργειακό δίκτυο των υπερινών που καλύπτουν όλο το πραγματικό σύμπαν.

Το νερό της ζωής δηλαδή, είναι κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που ο καθένας έχει ανάγκη για να υπάρχει. Μιλάμε δηλαδή για την αστείρευτη πηγή ενέργειας που καλύπτει κάθε σημείο των επτά επιπέδων της Δημιουργίας.

 

2 Ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

2 Στο μέσον της πλατείας της, και του ποταμού, από εδώ και από εκεί, ήταν το δέντρο της ζωής, που φέρνει 12 καρπούς, κάνοντας κάθε έναν μήνα τον καρπό του· και τα φύλλα του δέντρου είναι για θεραπεία των εθνών.

3 Καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι· καὶ ὁ θρόνοςτοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ  ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ

3 Και δεν θα υπάρχει κανένα ανάθεμα πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σ’ αυτή· και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν.

4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

4 Και θα δουν το πρόσωπό Του, και το όνομά Του θα είναι επάνω στα μέτωπά τους.

5 Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

5 Και νύχτα δεν θα υπάρχει επίσης· και δεν έχουν ανάγκη από λύχνο και φως του ήλιου, επειδή ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει· και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων.

6 Καὶ λέγει μοι· οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

6 Και μου λέει: Αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά· και ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών έστειλε τον άγγελό του, για να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα.

7 Καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

7 Ιδού, έρχομαι γρήγορα· μακάριος όποιος τηρεί τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου.

8 Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

8 Κι εγώ ο Ιωάννης αυτός που τα είδα αυτά και τα άκουσα· και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου, που μου έδειχνε αυτά.

9 Καὶ λέγει μοι· ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ Θεῷ προσκύνησον.

9 Και μου λέει: Πρόσεχε, εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου των προφητών, κι αυτών που τηρούν τα λόγια αυτού του βιβλίου· τον Θεό προσκύνησε.

10 Καὶ λέγει μοι· μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.

10 Και μου λέει: Μη σφραγίσεις τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου· επειδή, ο καιρός είναι κοντά.

 Σχόλιο: Εδώ έχουμε το σημαντικότερο σημείο της Αποκαλύψεως, αφού ο Άγγελος του λέει να πάει και να τα πει όλα, για να μάθουν οι άνθρωποι τι έρχεται, γιατί ο καιρός είναι κοντά (Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ) και έχει πολλούς μεγαλοθεολόγους, που παροτρύνουν να μην διαβάζουμε την Αποκάλυψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έγραψα το βιβλίο αυτό; Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει.

 

11 Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

11 Όποιος αδικεί, ας αδικήσει ακόμα· και όποιος είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί ακόμα· και ο δίκαιος ας γίνει ακόμα πιο δίκαιος· και ο άγιος ας γίνει ακόμα πιο άγιος.

12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.

12 Ιδού, έρχομαι γρήγορα· και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του.

13 Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος.

13 Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος.

14 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

14 Μακάριοι αυτοί που πράττουν τις εντολές Του, για να έχουν εξουσία επάνω στο δέντρο της ζωής, και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη.

15 Ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

15 Έξω, είναι τα σκυλιά και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες, και κάθε ένας που αγαπάει και πράττει το ψέμα.

16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. Ἐγώ εἰμι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁλαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

16 Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου για να δώσει σε σας μαρτυρία γι’ αυτά, στις εκκλησίες· εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι, το λαμπερό και πρωινό.

 Σχόλιο από τόμο 64 (ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΩΡΙΑ) ΜΑΥΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Εδώ παίζουνε τα ρέστα τους οι παραχαράκτες. Βάζουν τον Χριστό να λέει ότι είναι η ρίζα και το γένος του Δαυίδ, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία κλείνοντας. Εκείνο όμως που είναι το αποκορύφωμα είναι που βάζουνε στο στόμα του Χριστού να λέει, ότι είναι ο πρωινός αστέρας, όπως αυτοαποκαλείται και ο Διάβολος ο Εωσφόρος, ο Lucifer.

 

17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν· ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω· ἔρχου. Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, καὶ ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

17 Και το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα, και όποιος ακούει, ας πει: Έλα· και όποιος διψάει, ας έρθει· και όποιος θέλει, ας παίρνει δωρεάν το νερό της ζωής.

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. Ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

18 Δίνω μαρτυρία σε καθέναν που ακούει τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου: Αν κάποιος προσθέσει σ’ αυτά, ο Θεός θα προσθέσει σ’ αυτόν τις πληγές, που είναι γραμμένες σ’ αυτό το βιβλίο.

19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

19 Κι αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του από το βιβλίο της ζωής, και από την άγια πόλη, και από τους γραμμένους στο βιβλίο αυτό.

20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
20 Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ’ αυτά: Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Ναι, έλα Κύριε Ιησού.

21 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

21 Η Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

 

 «μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ»

 πηγή: Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ»

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •