Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 20ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 

22.19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

 

1 Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

1 Eίδα κι άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Στο χέρι του είχε το κλειδί της αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα.

2 Καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,

2 Συνέλαβε το δράκοντα, τον όφη τον αρχαίο, που είναι ο Διάβολος και ο Σατανάς, που πλανά την οικουμένη και τον έδεσε για χίλια χρόνια.

 Σχόλιο: Εδώ έχουμε το κλασσικό σημείο της Αποκάλυψης, που λέει ότι ο Σατανάς θα φυλακιστεί στα Τάρταρα για χίλια χρόνια, όσο θα διαρκέσει και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Άλλοι λένε, ότι θα είναι ακριβώς 1000 χρόνια και άλλοι λένε, ότι δεν γνωρίζουμε και είναι μια άγνωστη μεγάλη χρονική περίοδος. Άλλοι πάλι λένε, ότι θα είναι μόνο 20, 30 χρόνια για να βασιλεύσει ο βασιλεύς Ιωάννης. Οι τελευταίοι μάλλον έχουν απόλυτο λάθος. Όπως και να ‘χει, αν θα είναι χίλια τα χρόνια ή δυο χιλιάδες, δεν μας απασχολεί και δεν αλλάζει κάτι, στο πως πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις απλές και σαφείς εντολές του Χριστού.

 
3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

3 Και τον πέταξε στην άβυσσο(Τάρταρα), και έκλεισε και σφράγισε από πάνω του, για να μην πλανά πλέον τα έθνη, μέχρι που να συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια. Ύστερα απ’ αυτά θα πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό.

 Σχόλιο: Εκείνο που είναι σημαντικό είναι, το ότι θα λυθεί για λίγο χρόνο μετά την χιλιόχρονη αναλαμπή. Το λίγο βέβαια είναι σχετικό, αφού δεν ξέρουμε με ποιο χρονικό διάστημα θα έπρεπε να το συγκρίνουμε. Με τα χίλια χρόνια της αναλαμπής, ή με τα δισεκατομμύρια χρόνια που ο Διάβολος ήδη υπάρχει και πλανά τον κόσμο;

 4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθησαν ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ κρῖμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶοὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη·

4 Και είδα θρόνους, πάνω στους οποίους κάθισαν εκείνοι που τους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν, καθώς και τις ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία τους για τον Iησού και για το λόγο του Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του, και δε δέχτηκαν το χάραγμά του πάνω στο μέτωπο και πάνω στο χέρι τους. Και έζησαν και βασίλεψαν μαζί με το Xριστό χίλια χρόνια.

5 καὶ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἕως τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη.

5 Και οι υπόλοιποι νεκροί δεν αναστήθηκαν μέχρι που να συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια. Aυτή είναι η πρώτη ανάσταση.

6 Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

6 Mακάριος και άγιος εκείνος που θα αναστηθεί  στην πρώτη ανάσταση. Πάνω σ’ αυτούς δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Xριστού, και θα βασιλέψουν μαζί του χίλια χρόνια.

 Σχόλιο: Τα σώματα δηλαδή αυτών των ανθρώπων θα πάψουν να οξειδώνονται. Θα είναι από ότι καταλαβαίνουμε αθάνατοι μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας.

 
7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ,

7 Και όταν συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του.

8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

8 Και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη στις τέσσερις γωνιές της γης, το Γωγ και το Mαγώγ, με σκοπό να τους συνάξει για πόλεμο, ο αριθμός των οποίων θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας.

9 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·

9 Και ανέβηκαν, στην επιφάνεια της γης και περικύκλωσαν την παράταξη των αγίων και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, σταλμένη από το Θεό, και τους κατέφαγε.

10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

10 Kαι ο διάβολος, που τους πλανούσε, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, όπου είχαν ήταν και το θηρίο κι ο ψευδοπροφήτης. Eκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων

 Σχόλιο: Στο τέλος, πριν την Δευτέρα Παρουσία, θα συγκεντρώσει ο Σαμαέλ και πάλι, όλους τους κακούς κατά των ανθρώπων που θα πιστεύουν στον Θεό και πυρ, ίσως κάποιος Ελοχίμ, θα κατέβη από τον ουρανό και θα αφανίσει όλες τις δυνάμεις του κακού.

 ΠΕΡΙ Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτῷ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.

11 Καί είδα θρόνο μεγάλο, λευκό, και εκείνον που καθόταν σ’ αυτόν, από το πρόσωπο του οποίου εξαφανίστηκαν ο ουρανός και η γη, και δεν ευρέθη τόπος γι’ αυτούς.

12 Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

12 Και είδα, τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, όρθιους μπροστά στο θρόνο. Kι ανοίχτηκαν τα βιβλία. Aνοίχτηκε κι ένα άλλο βιβλίο, που είναι το Bιβλίο της Zωής. Kαι κρίθηκαν οι νεκροί με βάση τα γραμμένα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους.

13 Καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

13 Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς,που ήταν σ’ αυτήν  και ο Θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς τους, και κρίθηκε ο καθένας ανάλογα με τα έργα του.

14 Καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν.

14 Kαι ο θάνατος κι ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Aυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.

15 Καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

15 Kαι αν κάποιος δε βρέθηκε γραμμένος στο Bιβλίο της Zωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς.

 Σχόλιο: Εδώ ολοκληρώνεται η κρίση. Η ρίψη στη λίμνη του πυρός, ονομάζεται δεύτερος θάνατος. Για την συνέχεια, δεν αναφέρει τίποτα. Ούτε για το τι θα γίνουν εκείνοι που θα πάνε σε αυτό που λέγεται λίμνη του πυρός, ούτε τι θα κάνουν αυτοί που θα πάνε στον Παράδεισο ή την επουράνιο Ιερουσαλήμ που περιγράφεται παρακάτω. Όλοι όμως, όπου και αν πάνε, θα συνεχίσουν να ζουν, αφού όλοι είναι αθάνατοι και τόσο οι ψυχές τους, όσο και τα σώματα που θα λάβουν όλοι πριν κριθούν, είναι στοιχεία άφθαρτα. Η συνέχεια φίλοι μου, είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ότι η πορεία, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία.

 «μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ»

 πηγή: Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ»

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •