Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 19ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 

22.19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 19.1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων· ἀλληλούῑα· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,

19.1 Επειτα από αυτά ήκουσα σαν φωνή μεγάλη λαού πολλού, στον ουρανό, που έλεγαν “αλληλούϊα’’ η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του Θεού μας

19.2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις διέφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.

19.2 διότι είναι ἀληθινές καὶ δίκαιες οἱ κρίσεις αὐτοῦ·Διὅτι ἔκρινε και κατεδίκασε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, η οποία διέφθειρε τὴν γῆ με τῇν πορνείᾳ τῆς, καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων τοῦ από το χέρι της.

19.3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν· ἀλληλούῑα· καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

19.3 και μετά είπαν, αληλλούια, και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων

19.4 καὶ ἔπεσαν οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες· ἀμήν, ἀλληλούῑα.

19.4 Και οι εικοσι τέσσερις πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα έπεσαν και προσκύνησαν τον Θεό, τον καθήμενο πάνω στο θρόνο λέγοντας. Αμήν αλληλουια

19.5 καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθε λέγουσα· αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

19.5 Και φωνή από το θρόνο βγήκε, λέγουσα, αινείται τον Θεό μας όλοι οι δούλοι του και οι φοβούμενοι αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι

19.6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων· ἀλληλούῑα· ὅτι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ.

19.6 Και άκουσα σαν φωνή πλήθους μεγάλου και σαν βοή πολλών υδάτων, και σαν ήχους ισχυρών βροντών, που έλεγαν αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο παντοκράτωρ

19.7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεθα καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν

19.7 χαίρωμεν και ευφραινόμεθα και ας δώσουμε σε αυτόν δόξα, διότι ηλθε ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα του έχει ετοιμάσει τον εαυτόν της

19.8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστί.

19.8 και εδόθη αυτή σε αυτήν να ενδυθή λαμπρόν, καθαρόν βύσσινον ρούχο, διότι το βύσσινον συμβολίζι τα δικαιώματα των αγίων.

19.9 Καὶ λέγει μοι· γράψον, μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι· οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ εἰσι.

19.9 Kαι μου λέει: γράψε: μακάριοι εκείνοι που έχουν προσκληθεί στο δείπνο του γάμου του Aρνίου. Kαι μου είπανε αυτοί οι λόγοι, είναι αληθινοί, λόγοι του Θεού.

19.10 Καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι· ὅρα  μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ· τῷ Θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐστι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

19.10 Και έπεσα μπρος στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Και εκείνος μου λέει: Πρόσεχε! Mη! Eίμαι κι εγώ συνδούλος σου και ένας από τα αδέλφια σου, που έχουν τη μαρτυρία του Iησού. Tο Θεό προσκύνησε. Διότι η μαρτυρία του Iησού είναι το πνεύμα της προφητεία.

 

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

 Σχόλιο: Πριν διαβάσουμε αυτό το κομμάτι, να θυμίσουμε ότι ο Χριστός δεν θα έλθει στον κόσμο ποτέ ξανά, ούτε για να ζήσει μαζί μας, ούτε για να πολεμήσει με ιππικό εναντίον των βασιλέων του κόσμου που θα στηρίζουν τον Αντίχριστο.

Θα έλθει μόνο για να μας κρίνει στο τέλος όλων των ημερών, αφού ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε θα καταργηθεί πλήρως και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ πια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ!

Ο καθένας ας καταλάβει από το κομμάτι που ακολουθεί ότι τον φωτίσει ο Θεός. Εγώ γράφω αυτό που πιστεύω και ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου παίρνω.

 

19.11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ·

19.11 Και είδα, τον ουρανό ανοιχτό, και ιδού ένα άλογο λευκό, και καθήμενος πάνω σε αυτό καλείται πιστός και αληθινός, και που με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμάει.

Σχόλιο: Αυτός είναι ο Πολέμαρχος.

19.12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός

19.12 Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του και στο κεφάλι του φέρει πολλά διαδήματα που έχουν ονόματα γραμμένα, και έχει ακόμη ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο ίδιος.

Σχόλιο: Αυτό είναι το όνομα με το οποίο είναι γνωστός στον κόσμο αυτό ο Μέγας Γουναράς, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος είναι.

 19.13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον  ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

19.13 Και φοράει ιμάτιο βαμμένο με αίμα και έχει ονομασθεί το όνομα του, ο λόγος του Θεού.

Σχόλιο: Πολλοί, επειδή Λόγο του Θεού ονομάζουμε τον Χριστό, θεωρούν ότι εδώ αναφέρεται στον Χριστό. Ο Χριστός όμως δεν θα έρθει πάνω σε άσπρο άλογο να πολεμήσει με κανέναν. Το αίμα που είναι βαμμένα τα ρούχα του Πολέμαρχου, είναι από τους αναρίθμητους πολέμους που έχει κάνει υπέρ της του Θεού δόξης.

Οι «ερμηνευτές» λένε ότι το αίμα αυτό είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για να ξεπλυθούν οι αμαρτίες μας.

Το θέμα είναι όμως, ότι ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι δεν θα ξαναέρθει να κάνει οτιδήποτε πάνω στη Γη. Μόνο στο απόλυτο τέλος για την τελική κρίση.

 19.14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ  ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.

19.14 Και τα επουράνια στρατεύματα τον ακολουθούσαν πάνω σε λευκά άλογα και ήταν όλοι ενδεδυμένοι με ολόλευκο, καθαρό βύσσινο ένδυμα.

 Σχόλιο: Τα στρατεύματα αυτά θα είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη.

Ίσως εκείνοι που επειδή είναι στον ουρανό δεν θα εμπλακούν στους πολέμους στη Γη.

 19.15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

19.15 Kι από το στόμα του έβγαινε μια κοφτερή και δίστομος ρομφαία, για να πατάξει με αυτήν τα έθνη, και αυτός θα τους οδηγήσει  με σιδηρά ράβδο. Kι αυτός πατάει  στο πατητήρι το γεμάτο από το κρασί της φοβερής οργής του Θεού του Παντοκράτορα

 Σχόλιο: Αυτό με την ρομφαία θα γίνει στο Αραντίς.

 19.16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

19.16 Και πάνω στο ένδυμα του στον μηρό του, είναι γραμμένο το όνομα βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων.

 Σχόλιο: Στη φορεσιά του ο Πολέμαρχος θα φέρει τα σύμβολα και το όνομα του Θεού.

 19.17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ,

19.17 Και είδα έναν άγγελο που στεκόταν στον ήλιο, και ο οποίος έκραξε με μεγάλη φωνή, λέγων σε όλα τα όρνεα, που πετούν στα μεσουράνια, ελάτε, μαζευθήτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού.

 Σχόλιο: Αυτός είναι ο Ελ Ελιόν, που ορίζει για λογαριασμό του Θεού τον Ήλιο και που θα δώσει εντολή να γίνει το «φλας».

 19.18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.

19.18 Για να φάγετε σάρκες βασιλέων και σάρκες χιλιάρχων και σάρκες ίππων και εκείων που κάθονται πάνω τους, και σάρκες όλων, ελεύθερων και δούλων και μικρών και μεγάλων.

 Σχόλιο: Γνωρίζουν δηλαδή εκ των προτέρων την νίκη, που θα είναι νίκη κατά όντων με σάρκα και οστά. Όχι νίκη εναντίον δαιμόνων. Μιλάει για σάρκες. Σάρκες των Νεφελίμ και των δούλων τους.

 19.19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

19.19 Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα τους συγκεντρωμένα για να κάνουν πόλεμο εναντίον του καθήμενου επάνω στο στον ίππον και εναντίον του στρατεύματος αυτού.

 Σχόλιο: Προσοχή, δεν μιλάει για μάχη, αλλά για πόλεμο και ο πόλεμος έχει πολλές μάχες.

Είναι γνωστό, ότι όλες οι εκδοχές που έχουν δοθεί στις μεταφράσεις που κατά καιρούς έγιναν, θεωρούν ότι ο καθήμενος επί του ίππου είναι ο Χριστός και το στράτευμα του οι Άγιοι. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ, μιλάει για πόλεμο με ιππικό και όρνεα που στο τέλος θα φάνε τις σάρκες των νεκρών. Δεν μιλάει για πνευματικό αγώνα.

Εκείνο που λέγεται είναι, ότι όλα είναι αλληγορικά. Είναι όμως;

Ο καθένας ας καταλάβει ότι τον φωτίσει ο Θεός.

 19.20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ.

19.20 Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος είχε κάνει τα ψευτοθαύματα εμπρός σε αυτό, με τα οποία, πλάνησε αυτούς,που έλαβαν το χάραγμα του θηρίου και που προσκυνύσαν το αντίγραφο του. Ζωντανοί ερρίφθησαν και οι δυο στην λίμνη της φωτιάς, που καίεται με θειάφι.

Σχόλιο: Εδώ αναφέρεται η κατάληξη του πολέμου και η σύλληψη του Αντίχριστου και του Βάαλ. Θυμίζω ότι ο Κλώνος, η εικόνα του θηρίου, θα συλληφθεί πριν αρχίσουν οι μάχες. Όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «πρώτα θα πέσει ο κλώνος», τον οποίο θα έχει αιχμάλωτο ο Πολέμαρχος στο αρχαίο Αραντίς (Θεσσαλονίκη, η Θυγατήρ Σιών).

 19.21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ  τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν  ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

19.21 Και οι υπόλοιποι φονεύθησαν με την ρομφαία του καθήμενου πάνω στον λευκό ίππο. Και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους.

 Σχόλιο: Λέγεται ότι η ρομφαία που εξέρχεται από το στόμα του καθήμενου επί του ίππου συμβολίζει το λόγο του Θεού. Οι σάρκες όμως που θα φαγωθούν από τα όρνεα;

Κι αυτές αλληγορικές είναι;

Και αν είναι, γιατί δεν το εξηγεί ο άγγελος, όπως έκανε στις άλλες περιπτώσεις, όταν μας εξήγησε όλα όσα αλληγορικά είπε;

 
«μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ»

Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ»

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης