Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ.18ον

(Αποκ.22, 18-19)

Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

 

 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκτοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ,

1 Επειτα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με εξουσία μεγάλη, και η γη πλημμύρησε φως από την δόξαν του.

2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου·

2 Και έκραξε με φωνή μεγάλη, λέγων· “έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικητήριο των δαιμόνων και καταφύγιο παντός ακαθάρτου πνεύματος και φυλακή κάθε ακαθάρτου και αντιπαθητικού ορνέου.

3 ὅτι ἐκτοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆ ςἐπλούτησαν.

3 διότι από τον οίνοτου θυμού της πορνείας της έχουν πιεί όλα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με αυτήν και οι έμποροι της γης από την δύναμη του πάθους της πλούτισαν.

Σχόλιο: Αυτή η Βαβυλών, για την εποχή μας τουλάχιστον είναι η Νέα Υόρκη.

4 Καὶ ἦκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·

4 Και ήκουσα άλλην φωνή από τον ουρανό να λέει· “εξέλθετε απ’ αυτήν εσείς ο λαός μου, δια να μη γίνετε συμμέτοχοι στις αμαρτίες της και να μην έχετε συμμετοχήστις πληγές της.

5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

5 Διότι ανέβηκαν οι αμαρτίες της μέχρι του ουρανού και θυμήθηκε ο Θεός τις αδικίες της.

6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν.

6 ανταποδώστε της κτυπήματα και πληγές, όπως και αυτή απέδωσε στους άλλους, και διπλασιάστε τα κτυπήματά σας εναντίον της και ανταποδώστε της διπλές καταστροφές σύμφωνα με τα έργα της. Μέσα στο ποτήρι της καταστροφής, που κέρασε αυτή τους άλλους, κεράστε την εσείς διπλάσια τώρα.

7 ὅσα ἐδόξασενἑ αυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,

7 Όσο δόξασε τον εαυτόν της και ερρίφθηστην φαυλότητα, τόσο πολύ βασανισμό και πένθος αποδώσατε σε αυτήν. Διότι μέσα στην καρδία της λέγει, ότι κάθομαι σαν βασίλισσα και δεν είμαι χήρα και δεν θα δω ποτέ πένθος.

8 διὰ τοῦ το ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.

8  Δια τούτο σε μία ημέρα θα πέσουν επάνω της οι πληγες της, θάνατος και πένθος και πείνα, και θα κατακαή με το πυρ. Διότι ισχυρός Κυριος και Θεός, την έκρινε

Σχόλιο:Αφού πριν μας εξήγησε ότι η Βαβυλών, δεν είναι απλά μια γυναίκα, ούτε βέβαια και μια μόνο πόλη, καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο το φαύλο σύστημα λειτουργίας του πλανήτη που θα καταρρεύσει. Και όταν λέμε θα καταρρεύσει, δεν εννοούμε ότι θα αποτύχει οικονομικά και θα γίνει διαφορετικό ώστε να επιβιώσει, όπως τόσες και τόσες φορές έκανε. Εννοούμε ότι θα διαλυθεί εκ βάθρων. Αυτό θα γίνει μόνο όταν παύσει να υπάρχει το σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης μέσω της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

‘Όταν δηλαδή, ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός του ήλιου, καταργήσει και καταστρέψει πλήρως και δια παντός την τεχνολογία του ηλεκτρισμού και βεβαίως όλων των ηλεκτρονικών εφαρμογών του.

Το πυρ, ικανό για τέτοια δουλειά, μόνο από τον ήλιο μπορεί να έλθει. Όχι όμως με τη μορφή φωτιάς, διότι τότε δεν θα μείνει τίποτε ζωντανό στη Γη, αλλά με τη μορφή του ηλεκτρομαγνητικού παλμού και του θερμικού κύματος, που θα καταστρέψει την τεχνολογία του κακού, πάνω στην οποία βασίζεται όλη η οικονομία και ο παγκόσμιος έλεγχος και η διαχείριση της διοίκησης του κακού.

9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,

9 Και θα κλάψουν και θα στεναχωρεθούν πολύ γι’ αυτήν οι βασιλείς της γης, οι οποίοι επόρνευσαν μαζί της και φλογίσθησαν από πόθους, όταν θα βλέπουν τον καπνόν της καύσεως της.

Σχόλιο: Αυτοί που θα στεναχωρηθούν είναι αυτοί που εκμεταλλευόταν όλη την άσχημη κατάσταση στον κόσμο, αλλά και όλοι εκείνοι που έμαθαν να ζουν με αυτά που η ηλεκτρική τεχνολογία προσέφερε και είχαν εθιστεί να ζουν με τον σημερινό τρόπο και δέθηκαν με αυτόν.

Εδώ θυμόμαστε την ευαγγελική ρήση «Μη συσχηματίζεσθε τω αιώνι τούτω».

Όσοι λοιπόν γίνανε αναπόσπαστο μέρος αυτού του τρελλοκομείου που ζούμε τώρα, θα έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Καταλαβαίνουμε ότι με σαφήνεια μιλάει για την στιγμή, που δεν έχει έρθει ακόμη, κατά την οποία, θα καταργηθεί ο τρόπος με τον οποίο ζούμε σήμερα, λόγω της καταστροφής κάθε ηλεκτρικής τεχνολογικής εφαρμογής, λόγω του «καύματος του ήλιου».

Για το λόγο αυτό και είναι όλο και μεγαλύτερη η προσπάθεια της σημερινής παγκόσμιας διοίκησης να κάνει την καθημερινότητα μας όλο και πιο πολύ εξαρτώμενη από τις εφαρμογές της τεχνολογίας του ηλεκτρισμού.

 

10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

10 Και θα στέκουν από μακρυά γεμάτοι φόβον εξ αιτίας του βασανισμού της, θρηνολογούντες  Αλλοίμονο, αλλοίμονο, η πόλη η μεγάλη η Βαβυλών, η πόλη η ισχυρά, διότι εις μιαν ώραν ήλθε η καταδίκη σου

11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,

11 Και οι έμποροι της γης θα κλαύσουν και θα πενθήσουν δι’ αυτήν, διότι το  φορτίον των εμπορευμάτων τους κανείς πλέον δεν το αγοράζει.

12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύῑνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,

12  Φορτίοχρυσού και αργύρου και πολύτιμων λίθων και μαργαριταριού και πολυτελούς βυσσίνου ενδύματος και πορφύρας και μεταξωτού και κοκκίνου υφάσματος και κάθε σκεύος καμωμένο από ξύλο κέδρου και κάθε σκεύος από ελεφαντοστούν και κάθε σκεύος από πολυτιμότατο ξύλο και χαλκό και σίδηρο και μάρμαρο.

13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.

13  Και κανέλλα και άμωμο και θυμιάματα και μύρο και λιβάνι και οίνο και έλαιον και σεμιγδάλι και σίτο και κτήνη και πρόβατα και φορτίο ίππων και τετρατρόχων αμαξών και σωμάτων και ψυχές ανθρώπων

 Σχόλιο: Μας λέει ότι κάθε είδος εμπορεύματος αλλά και χρυσού, θα είναι χωρίς αξία την εποχή εκείνη και μας θυμίζει αυτό που είπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι θα δίνεις δηλαδή ένα κομμάτι χρυσού για ένα κομμάτι ψωμί.

Θα αλλάξει δηλαδή, εντελώς η αίσθηση αξίας των πραγμάτων, αλλά δεν θα είναι πρωτόγνωρη, αφού θα γυρίσουμε σε αξίες παλαιές που ίσχυαν πριν από 300 ή και 2000 χρόνια.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι, ότι μέσα σε όλα τα εμπορεύματα, βάζει και τις ψυχές των ανθρώπων, αφού κι αυτές οι περισσότεροι τις πουλάνε στο Διάβολο για λίγα εφήμερα κέρδη και απολαύσεις.

 

14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις.

14 Και αυτά που περισσότερο, επιθυμούσε η ψυχή σου, εχάθηκαν  από σένα και όλα τα λιπαρά και τα λαμπρά έφυγαν από σένα και δεν θα τα εύρης πλέον.

15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,

15 Οι έμποροι όλων αυτών, που πλούτησαν από αυτήν θα σταθούν μακρυά φοβούμενοι τον βασανισμό της και θα κλαίουν και θα πενθούν

16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμενη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.

16 λέγοντες· “αλοίμονο, αλλοίμονο, η πόλη η μεγάλη, που ήταν καλυμένηπολύτιμονβύσσινον ένδυμα και πορφυρούν και κόκκινο και ήταν στολισμένη με χρυσά και πολύτιμους  λίθους και μαργαριτάρια, διότι μέσα εις μίαν ώραν ερημώθηκε ο τόσον μεγάλος και πολύτιμος πλούτος της

 Σχόλιο: Εδώ λέει ότι σε μια μόνο ώρα θα συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι όλος ο πλούτος του κόσμου, που τον διαχειριζότανε η «Βαβυλών», το σύστημα δηλαδή της παγκόσμιας διακυβέρνησης, χάθηκε για πάντα.

Ξαφνικά και γρήγορα.

Αυτό προφήτευσε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

«Θα γίνει ξαφνικά». Και πράγματι μέσα σε λίγη ώρα, όλος αυτός ο κόσμος της νέας τάξης, όλο αυτό το φαινομενικά ανίκητο σύστημα του πλουτισμού και των πολυεθνικών και των μεγαλοεμπόρων και των τραπεζιτών, θα καταρρεύσει και όλοι εκείνοι που το εκμεταλλευότανε χάριν του εφήμερου πλουτισμού τους και της εφήμερης εξουσίας τους θα θρηνούν.

Πρέπει να καταλάβουμε φίλοι και φίλες, ότι το σύστημα αυτό το καταραμένο, που με τη μέθοδο των δανείων υποδούλωσε όλο τον κόσμο και με την στρατιωτική του ισχύ και τα αστυνομικά του κράτη, απογοήτευσε και απέλπισε τους πάντες, μόνο με μια τέτοια συμπαντικού μεγέθους ενέργεια μπορεί να καταρρεύσει.

Ούτε με λαϊκούς αγώνες, ούτε με εκλογές, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε με δημοψηφίσματα. Όλα αυτά είναι ναρκωτικά, κατά της αγωνιστικής διάθεσης των λαών των ανθρώπων. Ακόμη και αν κάνουν ένοπλη εξέγερση και να πάρουν την εξουσία, η εξουσία τους θα ελέγχεται και πάλι από αυτούς που ζουν ανάμεσα μας, αφού η τεχνολογία του κακού, το κακό και την εξουσία του υπηρετεί. Και η εξουσία των εξεγερμένων ανθρώπων, πάνω στην τεχνολογία του κακού θα βασίζεται.

Εκείνο λοιπόν που θα ξεριζώσει ο Θεός, θα είναι το μέσον άσκησης της παγκόσμιας διοίκησης , που είναι η τεχνολογία του ελέγχου των ανθρώπων.

Να τονίσω και πάλι. Αυτό δεν έγινε ακόμη.

 

17 καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸμακρόθεν ἔστησαν,

17 Και κάθε κυβερνήτης πλοίου και καθένας, που πλέει στον τόπο και οι ναύται και όσοι εργάζονται εις την θάλασσαν στάθηκαν από μακρυά

18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες· τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;

18 και βλέποντες τον καπνόν της πυρκαϊάς της έκραζαν, λέγοντες· “ποία άλλη πόλη έμοιαζε με την πόλη την μεγάλη;

19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

19 Και έρριψαν χώμα επάνω εις τα κεφάλια των και έκραζαν κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες «συμφορά», η πόλη η μεγάλη, μέσα εις την οποίαν πλούτησανόλοι όσοι είχαν τα πλοία εις την θάλασσα επειδή ήταν τίμια, διότι μέσα εις μίαν ώραν ερημώθηκε

 Σχόλιο: Εκείνο που διαρκώς τονίζεται είναι ότι οι άνθρωποι θα είναι μακριά από τις «πολιτείες που θα γίνουνε παράγκες» και οι  οποίες θα έχουν παραδοθεί στις φλόγες και την ερήμωση, άχρηστες πλέον ως προς τον σκοπό της ύπαρξης τους.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, οι πόλεις που κάποτε μας προσέφεραν καταφύγιο θα είναι πλέον παγίδες θανάτου και θα καίγονται από τα βραχυκυκλώματα και τις πυρκαγιές που θα προκληθούν όταν «ξαφνικά», αχρηστευτούν.

Θυμίζουμε και την προφητεία του γέροντος Παϊσίου που λέει «ξαφνικά θα κοπεί και το φως και το νερό και το τηλέφωνο και όλοι θα βγουν στον δρόμο και θα ρωτούν τι συνέβη και απάντηση δεν θα παίρνουν».

(βλέπε την τριλογία «τα 8 τελευταία λεπτά»)

 

20 Εὐφραίνου ἐπ᾿αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

20 Ευφραίνου για αυτήν ουρανέ και άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες, διότι έκρινε ο Θεός το δικό σας κρίμα εξ αυτής.

21 Καί ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καί ἔβαλεν εἰς τήν θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.

21 Και ένας δυνατός άγγελος σήκωσε ένα μεγάλο, λίθον σαν μυλόπετρα και τον έρριψε στην θάλασσα, λέγων· “με τέτοια ορμή θα κτυπηθή η Βαβυλών, η πόλη η μεγάλη και δεν θα υπάρξη πλέον

 Σχόλιο: Εδώ είχαμε μια εικόνα από τον 7ο ουρανό που δεν αφορά τα γεγονότα στη γη.

 

22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σο ὶἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σο ὶἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,

22 Και φωνή κιθαρωδών και μουσικών και αυλητών, και σαλπιγκτών δεν θ’ ακουσθή πλέον μέσα σε σένα. Και κανένας τεχνίτης κάθε τέχνης δεν θα ευρεθή πλέον ανάμεσα εις σε και η βοή μύλου ( εργοστασίου )δεν θα ακουσθει πλέον μέσα σου.

23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

23 Και φως λύχνου δεν θα φανή μέσα σε σένα και χαρμόσυνος φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θα ακουσθή στον τόπον σου. Διότι οι έμποροί σου, ήσαν οι μεγυστάνες της γης· διότι με τα μαγικά σου φάρμακα  επλανήθησανόλα τα έθνη.

 Σχόλιο: Ξεκάθαρα λέει, ότι όχι μόνο θα αναγκαστούν οι άνθρωποι να φύγουν από τις πόλεις όπου τους οδήγησε να ζουν η νέα τάξη, αλλά αναφέρει και όλες τις καθημερινές δραστηριότητες που θα χαθούν και θα σταματήσουν, αφού ούτε μουσική θα υπάρχει, ούτε γάμοι θα γίνονται, ούτε εργοστάσια, ούτε βιομηχανίες, ούτε οι φαρμακοβιομηχανίες με τα φάρμακα τους, τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά θα ελέγχουν την παγκόσμια υγεία, ούτε φως θα ανάβει, αφού στις πόλεις μέσα μόνο συμμορίες θα γυρίζουν τα βράδια αλλά και φωτιά δεν θα ανάβει κανείς, γιατί ο αρχαίος φόβος για τα ιπτάμενα αρπακτικά της νύχτας θα έχει επανέλθει, αφού οι «αρχαίοι θεοί» θα πλανώνται στους ουρανούς κάθε βράδυ, για να θυμίζουν σε όλους γιατί οι άνθρωποι αυθόρμητα «φοβούνται το σκοτάδι».

 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητών και αγίων ευρέθη και παντών των εσφαγμένων επί της γης.

 24 Και μέσα σε αυτήν ευρέθησαν αίματα προφητών και αγίων και όλων των μαρτύρων της γης.

 Σχόλιο: Τέλος θυμίζει ότι στον κόσμο που θα έχει τελειώσει, υπήρχαν και εκείνοι που είχαν μαρτυρήσει για την πίστη του Χριστού.

 Πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι πολύ εντυπωσιακή η περιγραφή του κόσμου, μετά το φλας του Ήλιου.

 
“Μη κρατήσεις κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

(Συνεχίζεται…)

πηγή: Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ”

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •