Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 17ον

Αποκ. Κεφ. 22

  18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

 

Το κείμενο που ακολουθεί, αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο τον άγγελο ένα όραμα, το οποίο ο άγγελος του το εξηγεί και αυτό μας δείχνει, ότι όπου υπάρχει σημείο που θέλει ερμηνεία και όχι απλή μετάφραση, μας το δίνει ο ίδιος ο Άγιος μέσα στο κείμενο.

 

 1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

1 Και ἦλθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους ποὺ εἶχαν τὶς ἑπτὰ φιάλες καὶ μοῦ εἶπε, «Ἔλα νὰ σοῦ δείξω τὴν καταδίκην τῆς πόρνης τῆς μεγάλης ποὺ κάθεται ἐπάνω σὲ πολλὰ νερά,

 Σχόλιο: Όπως θα ερμηνευθεί υπό του αγγέλου σε λίγο, η πόρνη είναι η Βαβυλώνα, η πόλη που η Λίλιθ ζήτησε από τους Νεφελίμ να κτίσουν, για να γίνει κάποτε η μεγάλη σύναξη των Νεφελίμ (βλέπε τόμους 4-5-6). Το κανονικό της όνομα είναι Μπα Μπι Λου και σημαίνει η « Πύλη των θεών», αφού εκεί ήταν η αστρική πύλη από την οποία με ασφάλεια και διαρκή εκεχειρία μπορούσαν οι αντιμαχόμενοι «θεοί» να έρχονται στη Γη από κάθε σημείο του κόσμου των ονείρων. Η Μπα Μπι Λου «καθότανε» πάνω σε πολλά ύδατα, γιατί γύρω της ήτανε γεμάτο ποτάμια. Ενώ ‘όπως λέει αμέσως μετά, ιδεολογικά κάθεται η βαβυλώνια νοοτροπία  πάνω σε όλους τους λαούς και τα έθνη.

 

 2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱκατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

2 μὲ τὴν ὁποίαν ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμέθυσαν οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἀπὸ τὸ κρασὶ τῆς πορνείας της».

 Σχόλιο: Αυτή ήταν η πηγή της ιδεολογίας της διαφθοράς και της απάτης, η ιδεολογία του Κρόνου, όπως την ονόμασαν, σε αντίθεση με την ιδεολογία του δικαίου και του αισθητικά απέριττου, που ονομάσθηκε Απολλώνιος ιδεολογία ή αισθητική.  

 

3 Καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.

3 Καὶ μὲ ἔφερε ἐν ἐκστάσει εἰς ἔρημον. Καὶ εἶδα γυναῖκα νὰ κάθεται ἐπάνω σὲ θηρίον κόκκινο, τὸ ὁποῖο ἦτο γεμᾶτο ἀπὸ βλάσφημα ὀνόματα καὶ εἶχε ἑπτὰ κεφάλια καὶ δέκα κέρατα.

 Σχόλιο: Αμέσως μετά ο άγγελος εξηγεί το φαινόμενο στον Ιωάννη.

 

 4 Καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶκεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,

4 Ἡ γυναῖκα εἶχε ἔνδυμα πορφυρὸν καὶ κόκκινο καὶ ἦτο στολισμένη μὲ χρυσάφι καὶ πολυτίμους λίθους καὶ μαργαριτάρια. Εἰς τὸ χέρι της εἶχε ἕνα ποτῆρι χρυσό, γεμᾶτο ἀπὸ βδελύγματα καὶ ἀπὸ τὰς ἀκαθαρσίας τῆς πορνείας τῆς γῆς,

5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.

5 καὶ εὶς τὸ μέτωπόν της ἦτο γραμμένον ἕνα ὄνομα, μυστήριον: Ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μητέρα τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς».

 Σχόλιο: Στην εποχή μας η Νέα Βαβυλών, είναι η Νέα Υόρκη, που επίσης κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, αφού είναι δίπλα στη θάλασσα και είναι χτισμένη πάνω σε πολλές νησίδες, όπως το Μανχάταν κτλ.

 

 6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

6 Καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα νὰ μεθάῃ ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα ἐκείνων ποὺ εἶχαν δώσει μαρτυρίαν διὰ τὸν Ἰησοῦν.

 Σχόλιο: Η μέθη αποτελεί την ικανοποίηση του κακού επειδή θανατώνει τους αγίους και τους ταπεινούς.

 

7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

7 Ἀλλ’ ὁ ἄγγελος μοῦ εἶπε, «Γιατὶ ἐκπλήττεσαι; Ἐγὼ θὰ σοῦ ἐξηγήσω τὸ μυστήριον τῆς γυναίκας καὶ τοῦ θηρίου ποὺ τὴν βαστάζει καὶ ποὺ ἔχει τὰ ἑπτὰ κεφάλια καὶ τὰ δέκα κέρατα.

8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱκατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.

8 Τὸ θηρίον ποὺ εἶδες ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπάρχει τώρα, ἀλλὰ μέλλει νὰ ἀνεβῇ ἀπὸ τὴν ἄβυσσον καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ οἱ κάτοικοι τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν ἔχουν γραφῆ εἰς τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς, ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, θὰ ἐκπλαγοῦν, ὅταν θὰ βλέπουν τὸ θηρίον, διότι ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπάρχει τώρα, ἀλλὰ θὰ ὑπάρξῃ.

 Σχόλιο: Εδώ του λέει, ότι το θηρίο που βλέπεις, δηλαδή ο Αντίχριστος, δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε. Δηλαδή αναφέρεται στην εποχή μετά την αναλαμπή της ορθοδοξίας, κατά την οποία ο Αντίχριστος θα έχει νικηθεί και θα έχει περιοριστεί και θα έχει αφαιρεθεί από τον Σατανά η εξουσία να πλανά τους ανθρώπους.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι το θηρίο υπήρχε και τη στιγμή στην οποία αναφέρεται ο άγγελος δεν υπάρχει.

Μετά την «χιλιόχρονη» αναλαμπή της Ορθοδοξίας, θα ελευθερωθεί και πάλι το κακό για να πλανήσει και πάλι τους ανθρώπους.

Αυτό το λέει και παρακάτω, χωρίς όμως και πάλι με πολλές λεπτομέρειες.

Έτσι εξηγείται γιατί το θηρίο υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει και στο μέλλον θα ξανά υπάρξει.

 

9 Ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν αί ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν,

9 Ἐδῶ χρειάζεται ὁ νοῦς ποὺ ἔχει σοφίαν. Τὰ ἑπτὰ κεφάλια εἶναι ἑπτὰ λόφοι, ἐπὶ τῶν ὁποίων κάθεται ἡ γυναῖκα.

 Σχόλιο: Η γυναίκα που είναι η πόρνη της Βαβυλώνας είναι η Λίλιθ Λαμασθού, που μετά τη χιλιόχρονη αναλαμπή της ορθοδοξίας θα βασιλεύσει στην επτάλοφο, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το αναφέρει και ο Άγιος Ανδρέας.

 

10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

10 και είναι  ἑπτὰ βασιλεῖς· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ ἕνας ὑπάρχει, ὁ ἄλλος ἀκόμη δὲν ἦλθε καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον χρόνον πρόκειται νὰ μείνῃ.

11 Καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.

11 Ὡς πρὸς τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπάρχει τώρα, αὐτὸς εἶναι ὄγδοος καὶ ὅμως εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ καὶ πηγαίνει εἰς τὴν ἀπώλειαν.

 Σχόλιο: Εδώ λέει πάλι το ίδιο, ότι δηλαδή ένας από τους επτά δικτάτορες, που θα έχουν περάσει θα είναι και το «θηρίο», που θα ξανάρθει, σαν όγδοος ηγέτης, αλλά θα χαθεί και πάλι.

 

12 Καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.

12 Τὰ δέκα κέρατα ποὺ εἶδες εἶναι δέκα βασιλεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπῆραν ἀκόμη βασιλείαν, ἀλλὰ θὰ πάρουν ἐξουσίαν σὰν βασιλεῖς διὰ μίαν ὥραν μαζὶ μὲ τὸ θηρίον.

13 Οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν.

13 Αὐτοὶ ἔχουν μίαν γνώμην καὶ θὰ δώσουν τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν των εἰς τὸ θηρίον.

14 Οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

14 Θὰ πολεμήσουν μὲ τὸ Ἀρνίον, ἀλλὰ τὸ Ἀρνίον θὰ τοὺς νικήσῃ, δίοτι εἶναι ὁ Κύριος τῶν κυρίων καὶ ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλέων, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι μαζί του εἶναι καλεσμένοι καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

 Σχόλιο: Το κακό θα έχει διαρκή πόλεμο κατά του Χριστού και αυτών που ακολουθούν τις εντολές του. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι δεν ήλθε να φέρει ειρήνη, αλλά πόλεμο. Πόλεμο κατά του κακού.

 

15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.

15 Καὶ λέει, «Τὰ νερὰ ποὺ εἶδες, ὅπου κάθεται ἡ πόρνη, εἶναι λαοὶ καὶ ὄχλοι, ἔθνη καὶ γλῶσσαι.

16 Καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί.

16 Καὶ τὰ δέκα κέρατα ποὺ εἶδες, αὐτοὶ καὶ τὸ θηρίον θὰ μισήσουν τὴν πόρνην· θὰ τὴν ἐρημώσουν καὶ θὰ τὴν γυμνώσουν· θὰ φάγουν τὶς σάρκες της καὶ θὰ τὴν κάψουν μὲ φωτιά.

 Σχόλιο: Εκεί όπου απαιτείται βλέπουμε, ότι ο Άγγελος εξηγεί στον Ιωάννη, αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται. Το σίγουρο είναι ότι δεν του εξηγεί αποσπασματικά, αλλά όλα όσα χρειάζεται. Ότι επομένως δεν του εξηγεί, σημαίνει ότι ορθώς το βλέπει και το αποδίδει. Δεν έχουμε επομένως αλληγορικά νοήματα, αλλά ακριβή.

 

17 Ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷθηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ.

17 Διότι ὁ Θεὸς ἔβαλε εἰς τὶς καρδιές τους τὴν ἰδέαν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ σχέδιόν του καὶ νὰ ἐνεργήσουν μὲ μίαν γνώμην καὶ νὰ δώσουν τὴν βασιλείαν τους εἰς τὸ θηρίον μέχρις ὅτου πραγματοποιηθοῦν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ.

18 Καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

18 Καὶ ἡ γυναῖκα ποὺ εἶδες εἶναι ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ὁποία βασιλεύει ἐπάνω εἰς τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς».

 Σχόλιο: Εδώ μένει να δούμε ποια θα είναι η πόλη αυτή στο μέλλον. Θα είναι τα Ιεροσόλυμα, σαν πρωτεύουσα του Αντίχριστου; Ή θα είναι η Νέα Υόρκη, σαν έδρα του ΟΗΕ;

 
“Μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.’’

 πηγή: Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ’’

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •