Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ.16ον

Αποκ. Κεφ. 22

 18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

 
1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν.

1 Και άκουσα μεγάλη φωνή από το ναό να λέει στους επτά αγγέλους. Πηγαίνετε και ξεχύνετε τις επτά φιάλες, του θυμού του Θεού στη γη.

 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ – ΦΥΑΛΕΣ

 Αν κρίνουμε από το χάραγμα που δεν ήρθε ακόμη, οι πληγές αυτές θα έρθουν στο μέλλον, κάπου ανάμεσα στην εποχή του χαράγματος και του ερχομού του Πολέμαρχου.

 ΠΛΗΓΗ 1. Έλκος στο σημείο που πήραν το χάραγμα.

 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

2 Και έφυγε ο πρώτος και έχυσε τη φιάλη του στη γη. Και έγινε έλκος κακό και οδυνηρό επάνω στους ανθρώπους που έχουν το χάραγμα του θηρίου και που προσκυνούν την εικόνα του.

 Σχόλιο: Όποιος πάρει το χάραγμα θα αποκτήσει έλκος, που θα είναι πληγή αγιάτρευτη, ίσως εκ του ίδιου του χαράγματος που θα κάνει κακό στους ανθρώπους. Ίσως αυτό το χάραγμα να έχει και σκοπό να σκοτώσει και βιολογικά, εκτός από πνευματικά, όποιον το πάρει.

 

ΠΛΗΓΗ 2. Νεκρώνονται οι θάλασσες από ζωή.

 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ.

3 Και ο δεύτερος έχυσε τη φιάλη του στη θάλασσα. Και έγινε αίμα σαν νεκρού, και κάθε ζωντανή ψυχή πέθανε, που είναι μέσα στη θάλασσα.

 

ΠΛΗΓΗ 3. Έγιναν τα ύδατα των ποταμών αίμα και ακατάλληλα προς χρήσιν.

 4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα.

4 Και ο τρίτος έχυσε τη φιάλη του στους ποταμούς και στις πηγές των νερών. Και έγινε αίμα

5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὀ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας·

5 Και άκουσα τον άγγελο των νερών να λέει. ∆ίκαιος είσαι, ο μόνος Υπάρχων, εσύ που και πάντοτε υπήρχες, ο όσιος, αφού αυτά έκρινες.

6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι.

6 γιατί αίμα αγίων και προφητών έχυσαν, και αίμα τους έδωσες να πιουν· είναι άξιοι.

7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.

7 Και άκουσα από το θυσιαστήριο να λέγεται. Ναι, Κύριε, ο Θεός Παντοκράτορας· αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου.

 

ΠΛΗΓΗ 4. Ο Ήλιος στέλνει στη Γη τον παλμό του και καίει τους ανθρώπους και διαλύει την ηλεκτρική τεχνολογία.

 8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους,

8 Και ο τέταρτος έχυσε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο. Και του δόθηκε εντολή να προκαλέσει καύμα στους ανθρώπους.

9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

9 Και υπέστησαν οι άνθρωποι με μεγάλο καύμα και βλαστήμησαν το όνομα του Θεού που έχει την εξουσία πάνω στις πληγές αυτές, και δεν μετανόησαν, να τον δοξάσουν.

 Σχόλιο: Εδώ μας λέει για τον ήλιο που θα κάνει το “φλας”, αλλά με το γεγονός αυτό δεν θα καταστραφεί η Γη και οι άνθρωποι δεν θα πεθάνουν, αλλά θα υποφέρουν. Ο απλούστερος τρόπος δράσης του ήλιου πάνω στη Γη, είναι ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός που θα καταστρέψει κάθε τεχνολογικό υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι θα βλασφημήσουν, για μια ακόμη φορά, το Θεό.

Κάθε άλλη δράση του ήλιου, μικροκύματα, εκτόξευση ηλιακής μάζας κτλ, είναι απόλυτα καταστροφική και θανατηφόρα σε οποιαδήποτε ποσότητα, οπότε και αποκλείεται αφού οι άνθρωποι απλά θα υποφέρουν και δεν θα πεθάνουν.

 

ΠΛΗΓΗ 5. Αρρώστιες και πόνοι πάνω στους ανθρώπους.

 10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,

10 Και ο πέμπτος έχυσε τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του θηρίου. Και έγινε η βασιλεία του σκοτωμένη, και μασούσαν τις γλώσσες τους από τον πόνο,

11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.

11 Και βλαστήμησαν το Θεό του ουρανού από τους πόνους τους και από τα έλκη τους, και δεν μετάνοιωσαν για τα έργα τους.

 Σχόλιο: Εδώ μας λέει ότι μετά το “φλας” του ήλιου, θα χτυπηθεί η ίδια η διοίκηση του Αντιχρίστου. Αυτή η πληγή δηλαδή, δεν αφορά τους απλούς ανθρώπους, αλλά τους ακολούθους του Θηρίου και τους Ραν και τους Νεφελίμ.

Ίσως η 5η πληγή να είναι ο ίδιος ο Πολέμαρχος του Θεού, που θα συντρίψει παν βλεδυρόν γένος και θα το αφανίσει από προσώπου Γης.

 

ΠΛΗΓΗ 6. Ξηρασία στον Ευφράτη.

 12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.

12 Και ο έκτος άγγελος έχυσε τη φιάλη του πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη. Και ξεράθηκε το νερό του, για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλιάδων που προέρχονται από την ανατολή.

 Σχόλιο: Ετοιμάστηκε με τον τρόπο αυτό ο δρόμος για να έρθουν από την Ανατολή τα στρατεύματα του Αντιχρίστου και των υποτελών σε αυτόν βασιλέων. Καταλαβαίνουμε ότι η ανάγκη για “στεγνό δρόμο” δείχνει την έλλειψη χρήσης τεχνολογίας και αερομεταφορών. Και μας λέει επίσης, ότι τα στρατεύματα της Ανατολής, θα θέλουν να έρθουν στη Δύση.

Στη θυγατέρα Ιερουσαλήμ, που είναι η Θεσσαλονίκη, το αρχαίο Αραντίς.

Πράγματι, μετά την εμφάνιση του ο Πολέμαρχος, που όταν θα εμφανιστεί θα αφανίσει τους Νεφελίμ της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδος, αμέσως θα συλλάβει τον Κλώνο, θα έρθει από την Ανατολή το γιγαντιαίο στράτευμα των Νεφελίμ και θα αρχίσει ο μεγαλύτερος πόλεμος όλων των εποχών.

 

13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι·

13 Και είδα να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία πνεύματα ακάθαρτα σαν βάτραχοι.

 Σχόλιο: Επιβεβαίωση των δαιμονικών δυνάμεων του Αντίχριστου.

 

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος

14 Είναι δηλαδή πνεύματα δαιμονίων που κάνουν «θαύματα», που στέλνονται στους βασιλιάδες της οικουμένης όλης, για να τους συνάξουν στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορα.

15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

15 Ιδού, έρχομαι σαν κλέφτης. Μακάριος είναι αυτός που βρίσκεται άγρυπνος και δεν περπατά γυμνός και να βλέπουν την ασχήμια του.

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδδών.

16 Και τους μάζεψε στον τόπο που καλείται εβραϊκά Αρμαγεδών.

 Σχόλιο: Αυτά που λέει εδώ, τα λέει και στο τέλος για την μεγάλη σύναξη των δυνάμεων του κακού στον τόπο που λέγεται Αρμαγεδών, ακριβώς πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Χρονολογικά όλα αυτά δεν αφορούν την περίοδο των πληγών, αλλά θα γίνουν μετά την χιλιόχρονη αναλαμπή της Ορθοδοξίας την οποία ο άγιος αναφέρει αργότερα.

 

ΠΛΗΓΗ 7. Μέγας σεισμός και τσουνάμι και τυφώνες. (εδώ επιστρέφει στη διαδικασία των πληγών).

 17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε.

17 Και ο έβδομος άγγελος έχυσε τη φιάλη του στον αέρα. και βγήκε φωνή μεγάλη από το ναό τον ουράνιο, από το θρόνο, και έλεγε «Έγινε».

18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.

18 Και τότε έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές, και σεισμός έγινε μεγάλος, τέτοιος που δεν έγινε αφότου οι άνθρωποι κατοίκησαν πάνω στη γη, σεισμός σαν κι αυτόν, τόσο πολύ μεγάλος.

19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.

19 Και η πόλη η μεγάλη έγινε τρία κομμάτια, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η Βαβυλώνα η μεγάλη ήρθε στη θυμήθηκε (τις αδικίες της) εμπρός στο Θεό, καθώς της δόθηκε το ποτήρι με το κρασί του θυμού της οργής Του.

20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν,

20 Και κάθε νήσος έφυγε, και όρη δεν βρέθηκαν.

21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.

21 Και χαλάζι μεγάλο βάρους κόκκου περίπου ενός ταλάντου (25 κιλών) κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω στους ανθρώπους. Και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό εξαιτίας της πληγής του χαλαζιού, γιατί ήταν πάρα πολύ σφοδρή.

 Σχόλιο: Τα γεγονότα των πληγών, θα ακολουθήσουν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η χρονική τους διάρκεια, είναι άγνωστη.

 
“Μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.’’

 ΠΗΓΉ: Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ’’

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •