Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 10ον

Αποκ. Κεφ. 22

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 

19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

 
Κεφ. 10ον

1 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 

1 Και είδα άλλο άγγελο ισχυρό να κατεβαίνει από τον ουρανό, ντυμένο με νεφέλη, και το ουράνιο τόξο πάνω στο κεφάλι του και το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα πόδια του σαν πύρινοι στύλοι, 

2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 

2 και έχει στο χέρι του ένα βιβλίο ανοιγμένο. Και έβαλε το πόδι του το δεξί πάνω στη θάλασσα και το αριστερό πάνω στη γη, 

3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 

3 και έκραξε με φωνή μεγάλη όπως λέοντας που βρυχάται. Και όταν έκραξε, λάλησαν σι επτά βροντές με τις δικές τους φωνές. 

4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 

4 Και όταν λάλησαν οι επτά βροντές, έμελλα να γράφω το τι είπαν. Και άκουσα τότε φωνή από τον ουρανό να λέει, “Σφράγισε αυτά που λάλησαν οι επτά βροντές και μην τα γράψεις”. 

 Σχόλιο: Εδώ παίρνει εντολή να μην αποκαλύψει αυτά που έμαθε. Πρόκειται για την συνέχεια του πολέμου κατά των Νεφελίμ και κυρίως για την μέθοδο με την οποία ο Πολέμαρχος θα συγκεντρώσει την Φωτεινή Αδελφότητα, καθώς και τα μέρη της Γης που θα κρύβονται οι Ελληνικές φυλές που ο Πολέμαρχος θα χρησιμοποιήσει στην παγκόσμια εκστρατεία του. Αυτό δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ, παρά μόνο θα συμβεί, όταν έρθει η ώρα. Αυτά τα παραπάνω, όπως πάντα λέω, όποιος θέλει τα δέχεται, όποιος θέλει τα απορρίπτει. Ούτος ή άλλως δεν αφορούν την σωτηρία της ψυχής μας.

 

5 Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν 

5 Και ο άγγελος, τον οποίον είδα να στέκεται επάνω στην θάλασσα και επάνω στη γη, ύψωσε προς τον ουρανό το δεξί χέρι του

6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 

6  και ορκίστηκε σ’ Αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, ο οποίος έχτισε τον ουρανό και όσα υπάρχουν σ’ αυτόν, και τη γη και όσα υπάρχουν σ’ αυτήν, και τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σ’ αυτήν, διότι χρόνος πλέον δε θα υπάρχει. 

7 ἀλλ᾿ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας. 

7 Αλλά κατά τις ημέρες, που θα ακουστεί η φωνή του εβδόμου αγγέλου, όταν αυτός θα σαλπίσει, θα εκτελεσθεί το μυστήριο του Θεού, όπως το προείπε στους δούλους του, και τους προφήτες.

 Σχόλιο: Αυτά που θα γίνουν εκείνες τις ημέρες, του 7ου αγγέλου, τα αναφέρει συνοπτικά προς το τέλος, αφού θα είναι η Δευτέρα Παρουσία.

 

8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ᾿ ἐμοῦ καὶ λέγουσα· ὕπαγε λάβε τὸ βιβλιδάριον τὸ ἀνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 

8 Και η φωνή, την οποία ακουσα από τον ουρανό, ελάλησε πάλι προς εμένα και είπε. πήγαινε πάρε το βιβλιαράκι το ανοιγμένο, που είναι στο χέρι του αγγέλου, ο οποίος στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη.

9 καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλιδάριον. καὶ λέγει μοι· λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾿ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 

9 και πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι. Και εκείνος μου είπε πάρε το και φάγε το και θα σου πικράνει την κοιλιά, αλλά στο στόμα σου θα είναι γλυκύ σαν μέλι.

10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 

10 Και πήρα το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και το κατέφαγα και ήταν στο στόμα γλυκύ σαν μέλι. Και όταν το έφαγα πικράθηκε η κοιλιά μου.

Σχόλιο: Το βιβλιδάριον περιείχε όλη την εκστρατεία του Πολέμαρχου, γλυκιά με τις νίκες, αλλά πικρή στο τέλος λόγω του υψηλού τιμήματος. Τότε θα χωρίσει η ήρα απ’το σιτάρι. Τότε οι παλαιοί κάτοικοι της Γης θα πολεμήσουν με τους νέους, όπως λένε και τα πρωτόκολλα, σε ένα πόλεμο που παρόμοιο δεν θα έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα.

11 καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. 

11 και μου είπαν τότε. Πρέπει να προφητεύσεις πάλι στους λαούς και στα έθνη και σε όλες τις γλώσσες και σε βασιλείς πολλούς.

 
 “Μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου, Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

 

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ”

Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης