ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ;;;

Ορμώμενος από την ανάγκη να ακουστεί η αλήθεια

αλλά και από μια εσωτερική φωνούλα μέσα μου που έλεγε “γράψε για αυτά που ξέρεις’’, θα γράψω το παρακάτω άρθρο για να δώσω τροφή για σκέψη και έρευνα σε εκείνους που δεν διαβάζουν είτε από φόβο είτε από αμέλεια.

Η φράση του τίτλου ακούγεται συχνά στις εκκλησίες, αν όχι αυτή, κάποια παρόμοια. Ο εκάστοτε Ιερέας διαβάζει ευαγγελικές περικοπές που θα λένε για παράδειγμα «καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη»( Κατά Μάρκον κεφ 15 στ 18). Το ερώτημα είναι, αναρωτήθηκε ποτέ κανείς αν αυτό το γραμμένο στη γραφή, όντως ισχύει ή από την πολύ ρουτίνα, απλά το ακούμε και το προσπερνάμε χωρίς να δώσουμε σημασία; Ας δούμε κάποια παραδείγματα, τα οποία είδα και μοιράζομαι μαζί σας από τον τόμο 64 “Γιατί και Πως Ζουν Ανάμεσα Μας” με τίτλο “Έγκλημα Δίχως Τιμωρία” το οποίο έγραψε ο Δημοσθένης Λιακόπουλος.

Ακολουθεί ατόφιο κομμάτι μέσα από το βιβλίο :

Ματθ. Κεφ 27,8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.

Ματθ. 27.8 γι αυτό και ονομάστηκε εκείνος ο αγρός του αίματος μέχρι σήμερα.

Ματθ. 27,9 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ,

27.9 τότε εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο προφήτης Ιερεμίας : «και έλαβα τριάκοντα αργύρια την τιμή που εκτίμησαν ως αντίτιμο οι γιοί του Ισραήλ

Ματθ. 27,10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.

27.10 και έδωσαν αυτά στον αγρό του κεραμέως, καθώς με διέταξε ο Κύριος»

Σχόλιο: Όταν ο αδαής, ή εκείνος που θεωρεί αυτονόητο το ότι οι προφήτες των Εβραίων τα προφήτευσαν όλα, μετά από την προπαγάνδα που τρώει από το δημοτικό ακόμη, από το μάθημα των θρησκευτικών και από τα ίδια τα κατηχητικά της εκκλησίας, που του κάνουν το μυαλό μαρμελάδα υπέρ της αγιοσύνης των Εβραίων, διαβάζει αυτό το χωρίο του ευαγγελίου, αμέσως σκέφτεται ότι πράγματι ακόμα και τα τριάκοντα αργύρια προφητεύθηκαν. Ε λοιπόν όχι. Όχι μόνο δεν προφητεύθηκαν, αλλά οι παραχαράκτες των λόγων του Χριστού και των Αποστόλων, έκαναν και λάθος, αφού εκείνος που μιλάει για τα τριάντα αργύρια δεν είναι ο…Ιερεμίας, αλλά ο Ζαχαρίας. Ας δούμε όμως τι λέει ο Ζαχαρίας:

Ζαχ. 11,11 11 καὶ διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καί γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ φυλασσόμενα, διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Ζαχ. 11,11 Και θα ακυρωθεί κατά την ημέραν εκείνην η συμφωνία. Τότε θα μάθουν οι Χαναναίοι, τα πρόβατα τα οποία εφυλάσσοντο, διότι ο Κύριος όρισε έτσι.

Ζαχ. 11,12 καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς.

Ζαχ. 11,12 Και θα πω προς αυτούς· Έαν και σεις το ευρίσκετε δίκαιο, ορίσατε και δώσατε τον μισθόν μου, αλλιώς αρνηθήτε. Ωρισαν τον μισθόν μου, τριάκοντα αργυρά νομίσματα.

Έλεος!!! Όχι μόνο δεν ήταν ο Ιερεμίας, αλλά ο Ζαχαρίας, αλλά και δεν μιλάει για το ποσό έναντι του οποίου θα προδιδότανε ο Ιησούς, αλλά μιλάει για τον μισθό ενός βοσκού που έβοσκε τα πρόβατα των Χαναναίων. Κάθε ανοησία που έβρισκαν τα τσιράκια της Μαύρης Αδελφότητας, την επιστράτευαν σαν…προφητεία, για να δικαιολογήσουν την αίρεση της ένωσης του μωσαϊκού νόμου με τον λόγο του Χριστού, με σκοπό :

1. Να πάρουν τους Εβραίους από την Ιουδαϊκή θρησκεία, που ήταν η ιδεολογική πλατφόρμα της Λευκής Αδελφότητας των οπαδών του Σατανά και να τους φέρουν στη νέα θρησκεία, τον εβραιοχριστιανισμό, αδειάζοντας έτσι την δεξαμενή ανθρώπινου δουλικού δυναμικού της Λευκής Αδελφότητας.

2. Να παραποιήσουν και να κάνουν αδιάφορο και μισητό τον Χριστιανισμό.

3. Να σταματήσουν την ελληνική φύση και νοοτροπία του Χριστιανισμού, η οποία επικρατούσε τους πρώτους τρεις αιώνες, μη έχοντας μέσα του τίποτε το εβραϊκό.

 «Ας δούμε όμως ακόμα ένα παρόμοιο παράδειγμα, το οποίο θέλει να μας πείσει υποτίθεται ότι οι Εβραίοι “προφήτες” μιλούσαν για τον Χριστό.»

Ματθ. 11.10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

11.10 διότι αυτός είναι εκείνος για τον οποίο έχει γραφεί, ιδού στέλνω τον άγγελο μου πριν από εσένα, ο οποίος θα κατασκευάσει το δρόμο για σένα.

Να το κείμενο και από τον Μαλαχία:

Μαλαχίας κεφ 3.1 ΙΔΟΥ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου

Μόνο που ο Μαλαχίας, δεν μιλούσε για τον Χριστό που ήρθε να μας σώσει, αλλά για τον ερχομό του μεσσία των Εβραίων που θα έρθει για να τα κάνει όλα μαντάρα.

Δείτε όλο το κείμενο:

Μαλ. 3,1 ΙΔΟΥ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Μαλ. 3,1 Ιδού εγώ θα αποστείλω τον αγγελιαφόρον μου, ο οποίος και θα επιβλέψει και θα προετοιμάσει την οδόν μου προ εμού. Αιφνιδίως θα έλθει ο Κύριος στον ναόν του, (του Σολομώντος) τον οποίον Κύριος σεις ζητείτε, και ο αγγελιοφόρος της συμφωνίας, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού, έρχεται, λέγει Κύριος ο Παντοκράτωρ.

Μαλ. 3,2 καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; διότι αὐτός εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς ποιὰ πλυνόντων.

Μαλ. 3,2 Ποιος όμως θα μπορέσει, να αντέξει κατά την ημέραν εκείνην τα εισόδου (του στο ναό); Ή ποιος θα σταθεί όρθιος κατά την εμφάνιση του; Διότι αυτός θα εισέλθει ως πυρ χωνευτηρίου και ως σταχτόνερο (αλισίβα), που χρησιμοποιούν οι πλύνοντες.

Μαλ. 3,3 καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον· καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευὶ καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὥσπερ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον· καὶ ἔσονται τῷ Κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ.

Μαλ. 3,3 Και θα καθίσει, δια να αναχωνεύσει και καθαρίσει, όπως διαχωρίζουν το ασήμι από το χρυσάφι. Και θα καθαρίσει του υιούς της φυλής Λευί και θα τους διαχωρίσει, όπως το ασήμι από το χρυσάφι. Τότε θα προσφέρουν εν δικαιοσύνη προς τον Κύριον θυσίας.

Μαλ. 3,4 καὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ θυσία ᾿Ιούδα καὶ ῾Ιερουσαλήμ, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν.

Μαλ. 3,4 Και τότε αυτή η θυσία των Ιουδαίων και των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, θα είναι ευάρεστος στον Κύριον, όπως ήσαν ευάρεστοι σε αυτόν αι θυσίαι των προηγουμένων ετών.

Μαλ. 3,5 καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Μαλ. 3,5 Και θα σας οδηγήσω σε κρίσιν και εγώ θα είμαι ταχύς μάρτυς κατηγορίας εναντίον των μάγων, εναντίον των μοιχαλίδων,εναντίον εκείνων που ορκίζονται ψευδώς στο Όνομα μου, και εκείνων που αποστερούν την αμοιβήν του ημερομισθίου εργάτου, εναντίον αυτών που καταδυναστεύουν την χήραν και γρονθοκοπούν τους ορφανούς και εναντίον εκείνων που διαστρέφουν την δίκαιαν κρίσιν των προσύλητων και εκείνων οι οποίοι δεν με φοβούνται, λέγει Κύριος Παντοκράτων.

Σχόλιο: Από ότι λοιπόν καταλαβαίνετε, ο προφήτης της Παλιάς Διαθήκης δεν μιλάει για τον Χριστό, αλλά για τον Μεσσία των Εβραίων, που θα έλθει στον ναό του Σολομώντος και πριν από αυτόν, όπως λέει και η Αποκάλυψη, θα έρθει ένας προφήτης για να ετοιμάσει τον δρόμο του. Επειδή μάλιστα ο Μεσσίας των Εβραίων είναι ο Αντίχριστος, ο προάγγελος του Αντιχρίστου είναι ο τραγόμορφος αρχαίος θεός Βάαλ.

Βλέπουμε δηλαδή, ότι προσπάθησαν να ενοποιήσουν τις εβραϊκές γραφές με τα λόγια του Χριστού, αλλά η ενοποίηση αυτή, ως άνομε, δεν αντέχει σε έρευνα και έλεγχο.

Από την άλλη μεριά, αυτά που λέει ο Μαλαχίας, ακόμη και αν αναφέρονταν στον Χριστό και όχι στον Αντίχριστο, θυμίζουν Δευτέρα Παρουσία και όχι την πρώτη έλευση του Χριστού πριν από 2000 χρόνια, επομένως κακώς την επικαλούνται οι εβραιολάτρες. (Τέλος αποσπάσματος τόμου 64)

Βλέπουμε λοιπόν μέσα από 2 απλά παραδείγματα ότι οι λεγόμενοι “προφήτες” της Παλιάς Διαθήκης μόνο για τον Χριστό δεν μίλησαν. Ο κόσμος απλά, είτε δεν ασχολείται, είτε απλά φοβάται να ψάξει και να διαβάσει μήπως και πέσει σε «βαριά» αμαρτία. Λοιπόν φίλοι μου, πρέπει να ξέρετε ότι το μόνο που μπορείτε να πάθετε διαβάζοντας και ψάχνοντας είναι να βρείτε την αλήθεια, η οποία είναι ο Χριστός.

Ιωαννης 8,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

 Ιησούς Χριστός Νικά

G4Alexandros

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •