Εκδήλωση για την τεχνολογία, στην Αθήνα

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,

σε συνεργασία με το ίδρυμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), στις 24 Ιανουαρίου 2020 στο Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), στην Αθήνα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2020 του PRIMA, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, μετά την έγκριση του σχετικού προγράμματος από την ΕΕ.

Τα ετήσια προγράμματα του PRIMA βασίζονται στις προτεραιότητες του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας που είναι επιγραμματικά οι εξής:

  • Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου.
  • Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις της Μεσογείου.
  • Μεσογειακές αλυσίδες αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Όπως και στα προηγούμενα έτη, θα εκδοθούν 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μία για κάθε ενότητα του προγράμματος :

  • Ενότητα 1: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων και έργων έρευνας και καινοτομίας από πόρους του «Ορίζοντα 2020». Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων, γίνεται απευθείας από τον φορέα «PRIMA Foundation».
  • Ενότητα 2: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με ευθύνη του PRIMA, αλλά κάθε χώρα επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων που θα επιλεχθούν, πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

photo:pexels