Η γεωργία στο στόχαστρο της ΕΕ: Ακόμα και η κοπριά μπαίνει στο μικροσκόπιο της κλιματικής αλλαγής

Ούτε η γεωργία θα την γλιτώσει από την κλιματική αλλαγή.

“Οι γεωργικές δαπάνες της ΕΕ, δεν έχουν συμβάλει σε μία φιλικότερη προς το κλίμα γεωργία”, διαπιστώνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα την έκθεση του ΕΕΣ, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ενωσιακής γεωργικής πολιτικής που προορίζεται για τη δράση για το κλίμα δεν έχει συντελέσει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από γεωργικές δραστηριότητες. Μολονότι πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των γεωργικών δαπανών της περιόδου 2014-2020 -περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ- διατέθηκε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου γεωργικής προέλευσης δεν έχουν παρουσιάσει μείωση από το 2010. «Αυτό οφείλεται, αφενός, στο γεγονός ότι τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έχουν περιορισμένες προοπτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και, αφετέρου, στο ότι η ΚΓΠ δεν παρέχει κίνητρα για τη χρήση αποτελεσματικών πρακτικών με θετικό πρόσημο για το κλίμα», επισημαίνει το ΕΕΣ.

«Ο ρόλος της ΕΕ στον μετριασμό του αντικτύπου του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή είναι καθοριστικός, καθόσον θεσπίζει περιβαλλοντικά πρότυπα και συγχρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των κρατών μελών στον τομέα αυτό», δήλωσε ο Βιορέλ Στέφαν, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Αναμένουμε ότι οι διαπιστώσεις μας θα αποδειχθούν χρήσιμες στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη μείωση των γεωργικών εκπομπών, και να ενισχύει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια, σχετικά με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής».

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσο, μέσω της ΚΓΠ, την περίοδο 2014-2020, στηρίχθηκαν πρακτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που είχαν προοπτικές να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τρεις βασικές πηγές: την κτηνοτροφία, τα χημικά λιπάσματα και την κοπριά, και τη χρήση γης (καλλιεργήσιμες και χορτολιβαδικές εκτάσεις).

Το ΕΕΣ διαπιστώνει ότι οι εκπομπές από την κτηνοτροφία αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των εκπομπών του γεωργικού τομέα και παραμένουν αμείωτες από το 2010.

Οι δε εκπομπές από χημικά λιπάσματα και κοπριά, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των γεωργικών εκπομπών, αυξήθηκαν μεταξύ 2010 και 2018.

Η έκθεση του ΕΕΣ επισημαίνει ότι η ΚΓΠ στηρίζει πρακτικές με αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα, παραδείγματος χάριν καταβάλλοντας ενισχύσεις σε γεωργούς που καλλιεργούν αποστραγγισμένους τυρφώνες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ, αλλά ευθύνονται για το 20 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ από τον γεωργικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παραγωγή τροφίμων καταλογίζεται το 26 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η γεωργία, και ιδίως η κτηνοτροφία, ευθύνεται για το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπομπών αυτών.

Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, με χρηματοδότηση που θα κυμαίνεται κοντά στα 387 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στην ΕΕ.

Αφού συμφωνηθούν οι νέοι κανόνες, τα κράτη μέλη θα κληθούν να τους εφαρμόσουν μέσω των «στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ» που θα καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο και θα παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βάσει των κείμενων κανόνων, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει αν ο γεωργικός τομέας του θα συμβάλει ή όχι στη μείωση των γεωργικών εκπομπών.

Σίγουρα δεν θα αποφασίσει κάθε κράτος ελεύθερα, αφού είναι γνωστό πως κάθε απόκλιση από τις οδηγίες της ΕΕ έχει και κάποιες οικονομικές ή άλλου είδους επιπτώσεις ή κυρώσεις.

photo unsplash

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί