Ήρθαν στην Ευρώπη μεταλλαγμένα τρόφιμα – Καλή όρεξη!

Διαβάζουμε στο agrotypos:

Την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, που γίνονται μέσω της τεχνικής της μεταλλαξιογένεσης, θα μπορούν να διακινούνται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση C-528/16 του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια θα μπορεί να συμβαίνει εάν το επιτρέπουν τα κράτη μέλη και η ασφάλειά των οργανισμών αυτών έχει από μακρού αποδειχθεί.

Οι οργανισμοί που προκύπτουν με μεταλλαξιογένεση, από την μετάλλαξη δηλαδή του γονιδιώματος ενός ζωντανού οργανισμού, αποτελούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία για τους ΓΤΟ. Από τις υποχρεώσεις αυτές ωστόσο εξαιρούνται οι οργανισμοί που προκύπτουν μέσω τεχνικών μεταλλαξιογενέσεως οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά παράδοση σε ορισμένες εφαρμογές και των οποίων η ασφάλεια έχει από μακρού αποδειχθεί.

Αντίθετα με την διαγένεση, η μεταλλαξιογένεση δεν συνίσταται στην εισαγωγή ξένου DNA σε ζωντανό οργανισμό και οι τεχνικές μεταλλαξιογενέσεως έχουν συν τω χρόνω εξελιχθεί. Μαλιστα με την μέθοδο της μεταλλαξιογένεση έχουν παραχθεί πολλές ποικιλίες σπόρων ανθεκτικών σε επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει ότι η οδηγία για τους Γενετικά Τροποποιημένους σπόρους δεν εφαρμόζεται σε οργανισμούς που προκύπτουν από συγκεκριμένους τρόπους μεταλλαξιογένεσης. Οι οποίες είναι αυτές που παραδοσιακά εφαρμόζονται και των οποίων η ασφάλεια έχει αποδειχτεί. Συνεπώς οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να διακινούνται με καθεστώςε διαφορετικό από αυτό που αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Στην απόφαση μάλιστα διευκρινίζεται ότι παρόλο που οι οργανισμοί αυτοί δεν υπάγονται στο καθεστώς των ΓΤΟ, το κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι οι οργανισμοί αυτοί θα υπόκεινται στο καθεστώς των ΓΤΟ, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες ελεύθερης εμπορίας του.

Επιπλέον στην απόφαση αναφέρεται πως οδηγία για τους ΓΤΟ εφαρμόζεται και στους οργανισμούς που προκύπτουν με τεχνικές μεταλλαξιογενέσεως οι οποίες εμφανίστηκαν μετά την έκδοσή της. η οδηγία για τους ΓΤΟ εφαρμόζεται και στους οργανισμούς που προκύπτουν με τεχνικές μεταλλαξιογενέσεως οι οποίες εμφανίστηκαν μετά την έκδοσή της.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu