Τα “θεόπνευστα” λάθη του Μωϋσή

Του Λιακόπουλου Δημοσθένη

Ο μοχθηρός Γιαχβέ, για να εκδικηθεί τους Αιγυπτίους, που υποτίθεται σύμφωνα με τον  μύθο της Παλιάς Διαθήκης κρατούσαν σαν δούλους τους Ιουδαίους, σκότωσε όλα τα ζώα τους. Οι ¨θεόπνευστοι” συγγραφείς του βιβλίου της Εξόδου, από την πολλή τους λύσσα, μπερδεύτηκαν και έβαλαν τον Γιαχβέ να σκοτώσει τα ζώα των Αιγυπτίων, όχι μία, αλλά…. τέσσερεις φορές.

1η φορά

Εξ. 9,6             καὶ ἐποίησε Κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησε πάντα τὰ κτήνη τῶν Αἰγυπτίων, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν.

Εξ. 9,6             Επραγματοποίησε όντως ο Κυριος την απειλή του αυτή κατά την επομένη ημέρα και εψόφησαν όλα τα ζώα των Αιγυπτίων, ενώ από τα ζώα των Ισραηλιτών δεν απέθανε ούτε ένα.

2η φορά 

Εξ. 9,10          καὶ ἔλαβε τὴν αἰθάλην τῆς καμιναίας ἐναντίον Φαραώ, καὶ ἔπασεν αὐτὴν Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο ἕλκη, φλυκτίδες ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσι.

Εξ. 9,10          Ο Μωϋσής πήρε την καπνιά από την κάμινο και ενώπιον του Φαραώ ΤΗΝ σκόρπισε στον ουρανό. Αμέσως δε παρουσιάσθησαν πληγές και καυτερές φουσκάλες στους ανθρώπους και εις τα τετράποδα.

3η φορά

Εξ. 9,25           ἐπάταξε δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν ἡ χάλαζα·

Εξ. 9,25           κτύπησε η χάλαζα και εφόνευσε εις όλην την Αίγυπτο ανθρώπους και ζώα. Εκτύπησε και κατέστρεψε όλη την χλόην των πεδιάδων και συνέτριψε όλα τα δένδρα της χώρας.

4η φορά  

Εξ. 12,29         Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ Κύριος ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραὼ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους.

Εξ. 12,29        Οταν δε ήλθε το μεσονύκτιο της νυκτός εκείνης, εκτύπησε ο Κυριος δια θανάτου κάθε πρωτότοκον εις την χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ που κάθεται στον θρόνον, έως το πρωτότοκον της αιχμαλώτου που είναι φυλακισμένη στον λάκκον, μέχρι και του πρωτοτόκου παντός κτήνους.

 

Αφού τα σκότωσε στην αρχή, μετά πως τα έκανε να βγάλουν πληγές και φουσκάλες και να πεθάνουν ξανά και ξανά;;;;;;;;;;;;;

Θεόπνευστη ή γεμάτη ασυναρτησίες η Παλιά Διαθήκη;;;;

Ποιός είναι θεομάχος;;;

Εκείνος που αρνείται το ότι είναι θεόπνευστη η Παλιά Διαθήκη, ή εκείνος που με το ζόρι θέλει να παρουσιάσει τον Θεό να λέει ασυναρτησίες;;;

Τα σχόλια δικά σας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί