Οι διατάξεις για τα πρόστιμα σε παρόχους POS, ταμειακών και υπερήμερες επιχειρήσεις

Με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και σε συνέχεια του Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών (Από 10.000 έως 20.000 ευρώ τα πρόστιμα μη διασύνδεσης POS-ταμειακών - Αυστηρότερα πρόστιμα και για τους παρόχους) προβλέπονται τα εξής:

 • Tροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4987/2022, σχετικά με τη διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

α. Υποχρεούνται οι αναφερόμενες οντότητες να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά EFT/POS των χρηστών, εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

β. Επιβάλλεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, χρηματικό πρόστιμο, για παραβάσεις υποχρεώσεων υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης.

γ. Επανακαθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σχετικά με την παραβίαση της υποχρέωσης i) διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση και ii) συμμόρφωσης των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας, με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Α.Α.Δ.Ε. των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 42 Ορίζεται η υποχρέωση εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας να μεριμνήσουν, ώστε οι τύποι Φ.Η.Μ. να είναι συμβατοί με τους τύπους τερματικών «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», για τους οποίους έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμμόρφωσης από τους παρόχους τους. Για να επιτευχθεί η συμβατότητα, οι υπόχρεοι πραγματοποιούν τις σχετικές δοκιμές και μετά την επιτυχή περαίωσή τους, συντάσσουν αντίστοιχη δήλωση συμβατότητας. Παρόμοια υποχρέωση ορίζεται και για τους κατασκευαστές και τους παρόχους τεχνικής υποστήριξης σε Εμπορικά/Λογιστικά Προγραμμάτα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»).
    

Άρθρο 43 Καθιερώνεται πρόστιμο χιλίων (1.000€) ευρώ εις βάρος παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή προγραμμάτων διαχείρισης οι οποίοι δεν δηλώνουν τους λήπτες των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που εκδίδεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
    

Άρθρο 44 Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για χρήστες τερματικών EFT/POS, τα οποία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν ο χρήστης POS είναι επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν ο χρήστης τηρεί διπλογραφικά βιβλία, τα οποία μειώνονται κατά το ήμισυ όταν οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες σε περιοχές ή νησιά με μικρό πληθυσμό, τα οποία δεν είναι τουριστικά. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ανακαλούνται οι άδειες καταλληλότητας φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών που δεν είναι συμβατές με τερματικά EFT/POS για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης. Σε επιχειρήσεις που παράγουν και υποστηρίζουν ERP, και δεν έχουν διασφαλίσει τη δυνατότητα διασύνδεσης των προγραμμάτων με Φ.Η.Μ. και τύπους τερματικών EFT/POS για τα οποία έχουν εκδοθεί δηλώσεις συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα λογισμικά θεωρείται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ.. Οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. και εγκατάστασης λογισμικού ERP οφείλουν να αναβαθμίσουν τις Φ.Η.Μ. και τα λογισμικά των πελατών τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Αν δεν το πράξουν, ανακαλείται η άδεια τεχνικής υποστήριξης του παρόχου τεχνικής υποστήριξης, ενώ το πρόγραμμα διαχείρισης θεωρείται μη νόμιμο.
    

Άρθρο 45 Σε παρόχους υπηρεσιών EFT/POS που μολονότι έχουν υποβάλλει αίτηση συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και αν επαναλάβουν την ίδια παράβαση εντός πενταετίας, πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000). Επίσης, για τους παρόχους υπηρεσιών EFT/POS που δεν αναβαθμίζουν τα τερματικά των οποίων είναι διαχειριστές, παύει να ισχύει η δήλωση συμμόρφωσης και τους επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν δεν έχουν αναβαθμίσει καμία συσκευή EFT/POS και στην περίπτωση που έχουν αναβαθμίσει κάποια τερματικά, πρόστιμο πεντακοσίων (500 ) ευρώ ανά τερματικό.

Προτεινόμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 42

Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στα σημεία πώλησης, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο 15Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15Β

Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση

 1. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, υποχρεούνται να διασυνδέονται και να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογικής Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου, οι οντότητες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/ POS») που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15Γ.
 2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά EFT/POS των χρηστών, εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή.

Ως «εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης» για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, νοείται κάθε λογισμικό που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση, την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.

 1. Οντότητες της παρ. 1 με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία Φ.Η.Μ. που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας, μεριμνούν ώστε οι τύποι Φ.Η.Μ. που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας να είναι συμβατοί με τους τύπους τερματικών EFT/POS που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ. Μετά την εγκατάσταση ή αναβάθμιση λογισμικού προς τον σκοπό αυτό και τις σχετικές δοκιμές, οι οντότητες του πρώτου εδαφίου συντάσσουν δήλωση συμβατότητας για τους αντίστοιχους τύπους Φ.Η.Μ. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), και της τεχνικής υποστήριξης αυτών, ως προς τα αντίστοιχα προγράμματα. Η δήλωση συμβατότητας της παρούσας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ή τη διατήρηση σε ισχύ της άδειας καταλληλότητας εκάστοτε τύπου Φ.Η.Μ. και για τη νόμιμη χρήση των «ERP» για διεπαφή με την Α.Α.Δ.Ε..
 2. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων συμβατότητας της παρ. 4, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 43
Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί διαδικαστικών παραβάσεων, προστίθεται παρ. 1Β ως εξής:

«1B. Για παραβάσεις που αφορούν υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά μη δηλωθείσα, εκπροθέσμως δηλωθείσα ή ανακριβώς δηλωθείσα οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην οποία παρέχονται ή η οποία αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») και εφόσον:

α) αυτές υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εμπροθέσμων δηλωθεισών σχετικών οντοτήτων ή

β) υπερβαίνουν αθροιστικά τις δέκα (10), ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.».

Άρθρο 44
Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -Τροποποίηση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη

Το άρθρο 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 54Θ Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

 1. Σε χρήστες των τερματικών «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί με το π.δ. 899/1976 (Α’ 329) και το π.δ. 664/1977 (Α’ 222).
 2. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως «αρχική πράξη επιβολής προστίμου» νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας.
 3. α) Ανακαλούνται οι άδειες καταλληλότητας για τους τύπους Φ.Η.Μ., για τους οποίους οι οντότητες του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής τους με τύπους τερματικών EFT/POS που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

β) Σε οντότητες του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β που έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας του άρθρου 15Β και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) ή λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τύπους τερματικών «EFT/POS» που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Παραστατικά πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ. ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που δεν πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ. ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

 1. Στις οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 15Β που δεν προβαίνουν στις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά «EFT/POS» των χρηστών, εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 15Β, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις, με απόφαση του Διοικητή:

α) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ανακαλούνται η «άδεια τεχνικής υποστήριξης», η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, τόσο της οντότητας, όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων τεχνικών, καθώς και η δυνατότητα νόμιμης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλιαρίου Συντήρησης Φ.Η.Μ.,

β) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικού/Λογιστικού Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), το εν λόγω λογισμικό θεωρείται μη νόμιμο, και οι οντότητες που το χρησιμοποιούν υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν με νόμιμο λογισμικό «ERP» εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β.

 1. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία των οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 15Β που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 45

Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Το άρθρο 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, ΦΕΚ Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΒ
Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ

 1. Σε οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Γ, που παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ:

α) δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»), επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή, πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως αρχική πράξη νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας,

β) δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της παρ. 2 του άρθρου 15Β:

βα) παύει να ισχύει, με απόφαση του Διοικητή, η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και

ββ) επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000),

γ) αν έχει γίνει αναβάθμιση μόνο κάποιων τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά τερματικό «EFT/POS» για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητά τους.

 1. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ. 1 και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

(με πληροφορίες από taxheaven. gr / photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί