Άνεργοι Ναυτικοί: Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 350€ έως 30/4 – Δείτε τις προϋποθέσεις

Έγκριση για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών δόθηκε με εγκύκλιο των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας

Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων έτους 2024 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου έτους 2024, στις αναφερόμε-νες στις διατάξεις των παρ. 2 έως 5 κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Το ύψος αυτής καθορίζεται:

για τις εορτές του Πάσχα 2024 σε 350 ευρώ για τους δικαιούχους ναυτικούς.
για τις εορτές των Χριστουγέννων 2024 σε 400 ευρώ για τους δικαιούχους ναυτικούς.


Την οικονομική ενίσχυση του Πάσχα δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

-Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 5 χρόνια, από την οποία 10 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 5η Μαΐου 2024 τριετία ή 21 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 5η Μαΐου 2024, πενταετία.
-Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 5η Μαΐου 2024, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 24 μήνες (δηλαδή ανεργία από 05-05-2022 έως 05-04-2024).
-Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και μετέπειτα.
-Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτη-τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα μητρότητας και ανεργίας δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη Χώρα.
-Δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.


Η συνδρομή των προϋποθέσεων των παραπάνω περιπτώσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορηγείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής απόλυσης.

Την οικονομική ενίσχυση για το Πάσχα δικαιούνται να λάβουν επίσης οι παρακάτω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

-Ναυτικοί που πάσχουν από χρόνιο νόσημα το οποίο τους/τις έχει καταστήσει ανίκανους/ανίκανες για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον έχουν πάνω από 5 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
-Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 5η Νοεμβρίου 2023, εφόσον έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
-Άνεργοι ναυτικοί εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), για ένα τρίμηνο (3 μήνες) τουλάχιστον μετά την 5η Μαΐου 2023 και έκτοτε δεν ναυτολογήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο του 1 μήνα.
Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για τον σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθό ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης χορήγησης άδειας καθώς και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλεια του πλοίου, εκποίηση σε Δημόσιο πλειστηριασμό ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου.

Την παραπάνω οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

-Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 5 χρόνια, από την οποία 10 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2024 τριετία ή 21 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2024, πενταετία.
Από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25 η Δεκεμβρίου 2024, έχει μεσολαβήσει, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 24 μήνες, δηλαδή ανεργία από 25.12.2022 έως 25.11.2024.
-Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.
-Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα μητρότητας και ανεργίας, καθώς και η επιδότηση σπουδαστών, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
-Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
Δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.


Η συνδρομή των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. ’Όταν χορηγείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής απόλυσης.

Την οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

-Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 5 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
-Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέ-σεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25 η Ιουνίου 2024, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), όπως αυτό ισχύει σήμερα, για ένα τρίμηνο (03 μήνες) τουλάχιστον μετά την 25η Δεκεμβρίου 2023 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν μήνα.
Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για το σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθό ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομέ-νης της περίπτωσης χορήγησης άδειας καθώς και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλεια του πλοίου, εκποίηση σε Δημόσιο πλειστηριασμό ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου.

Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στις παρ. 2 έως 5 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

-σε πλοία με Ελληνική σημαία,
-σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
-σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να θίγονται διατάξεις των ενωσι-ακών κανονισμών για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα ημέρες, ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως, δε κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.), που κυρώθηκε με τον ν. 5020/2023 (Α’ 29) και τον Κανονισμό για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3522.2/08/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1671).

Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος των ναυτικών που αναφέρεται στην παρούσα ως χρόνιο, αρμόδιοι είναι ως εξής:

το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.


Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός ν. Κυθήρων, και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιοι είναι και τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (όπως Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), Κέντρα Υγείας κ.λπ.) πλησιέστερα στην κατοικία τους.


Η οικονομική ενίσχυση για το Πάσχα καταβάλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 30η Απριλίου 2024, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων ναυτικών, σταδιακά, μετά την κατάθεση έως και την 29η Απριλίου 2024 και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

Η οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων καταβάλλεται έως την 20η Δεκεμβρίου 2024, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων, σταδιακά μετά την κατάθεση έως και την 19η Δεκεμβρίου 2024 και τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή, ανά δικαιούχο ναυτικό, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οίκου Ναύτου (Ο.Π.Σ.Ο.Ν.).

(με πληροφορίες από newsit. gr / photo: eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί