Τι μπορούν να κάνουν όσοι αμφισβητούν ποσά από τα κοινόχρηστα – Η λύση του ΤΠ&Δ

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν προστριβές,

μεταξύ των ενοίκων των πολυκατοικιών για τα ποσά που χρεώνει ο εκάστοτε διαχειριστής για κοινόχρηστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα από τον ένοικο να καταθέσει το ποσό που υποστηρίζει ότι του αναλογεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ με νέα απόφαση αλλάζουν τα δικαιολογητικά για την είσπραξη των ποσών αυτών από τον διαχειριστή.

Ο νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευσης του κτιρίου να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της οικοδομής και να επιτύχει την λειτουργία της και να εισπράξει τα ωφελούμενα ποσά από τα κοινόχρηστα και τους ενοίκους που δεν τα πληρώνουν.

Η δυνατότητα αυτή είναι η διαδικασία της διεκδίκησης των οφειλών ακόμη και με διαταγή πληρωμής. Ο διαχειριστής μέσα σε μικρό διάστημα 2 εβδομάδων έχει τη δυνατότητα να καταθέσει και να πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές κοινοχρήστων σε βάρος όλων των συνιδιοκτητών που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Δεν έχει σημασία το ύψος των οφειλών, ούτε εάν αυτά έχουν καταβληθεί ως ένα μέρος μόνο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο διαχειριστής λειτουργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της οικοδομής μπορεί να κινηθεί εναντίον των οφειλετών για την διεκδίκηση υπέρ της οικοδομής και να πετύχει δικαστικά ακόμα και κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Για να αποφύγουν αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις οι ένοικοι που αμφισβητούν τα ποσά των κοινοχρήστων και ο διαχειριστής αρνείται να εισπράξει έναντι ποσά, ο ένοικος μπορεί να καταθέσει το ποσό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιώντας όμως με δικαστικό επιμελητή τα γραμμάτια πληρωμής που έχει κάνει στο ταμείο στο διαχειριστή της πολυκατοικίας, προκειμένου η ενέργειά να έχει υπόσταση.

Σήμερα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη έρχονται αλλαγές στην διαδικασία είσπραξης των κοινοχρήστων που καταθέτουν ένοικοι ή ιδιοκτήτες ακινήτων πολυκατοικιών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω διαφορών με την διαχείριση της πολυκατοικίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύουν πρώτα τα dikaiologtika.gr με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται ο καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)», με την προσθήκη δικαιολογητικών νομιμοποίησης διαχειριστή πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα σε σχετική διάταξη που αφορά την προσκόμιση δικαιολογητικών από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ορίζεται ότι πλην των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδοση οποιασδήποτε παρακαταθήκης ήτοι του πρωτοτύπου γραμματίου παρακαταθήκης και των στοιχείων που ταυτοποιούν το πρόσωπο του δικαιούχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Υπουργικής απόφασης, απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά νομιμοποίησης του διαχειριστή:

– Το πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της πολυκατοικίας, το οποίο θα επιδεικνύεται στο Τ.Π. και Δανείων, και αυτό θα αντλεί φωτοαντίγραφο, εκ του επιδειχθέντος πρωτοτύπου, του τελευταίου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο θα προκύπτει με σαφήνεια η εκλογή του διαχειριστή καθώς και η διάρκεια της θητείας του και εφόσον κριθεί απαραίτητο σε περιπτώσεις ασάφειας ως προς τη διάρκεια της θητείας απλή φωτοτυπία του καταστατικού ή του κανονισμού της πολυκατοικίας, ή αντί αυτού, φωτοτυπικό αντίγραφο του τελευταίου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, η οποία τον/την εξέλεξε ως διαχειριστή, στο οποίο θα ορίζεται η διάρκεια της θητείας του, επικυρωμένο από δικηγόρο ως ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της πολυκατοικίας και εφόσον κριθεί απαραίτητο σε περιπτώσεις ασάφειας ως προς τη διάρκεια της θητείας του διαχειριστή, απλή φωτοτυπία του καταστατικού ή του κανονισμού της πολυκατοικίας.

– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή το Τ. Π. & Δανείων), του ενδιαφερόμενου διαχειριστή της πολυκατοικίας, με το εξής κείμενο: « …ότι από τη γενική συνέλευση της …/…/20…, των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της οδού……………………αρ. …. του Δήμου…………………………., φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της οποίας σας προσκομίζω και του οποίου την ακρίβεια υπεύθυνα βεβαιώνω, έχω νομίμως εκλεγεί ως διαχειριστής της, η δε εκλογή μου αυτή δεν έχει ακυρωθεί ή αμφισβητηθεί δικαστικά και εγώ εξακολουθώ μέχρι και σήμερα , μέσα στο χρονικό όριο της θη
τείας μου, να ασκώ τα καθήκοντα μου ως διαχειριστής της εν λόγω πολυκατοικίας και συνεπώς υπό την ιδιότητα μου αυτή δικαιούμαι να αναλάβω κάθε ποσό κοινοχρήστων δαπανών που έχει παρακατατεθεί στο Τ. Π. και Δ. για λογαριασμό της διαχείρισης της πολυκατοικίας αυτής, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Αντωνόπουλος Γιώργος diakiologitika

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί