Τι φέρνουν οι αλλαγές στο Ε3 για επαγγελματίες και αγρότες

Σε μία λεπτομερή ηλεκτρονική καταγραφή των οικονομικών δεδομένων όλων των ασκούμενων στη χώρα μας επιχειρηματικών

και αγροτικών δραστηριοτήτων επιδιώκει να προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου, αναμορφωμένου και ανασχεδιασμένου φορολογικού εντύπου Ε3, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Στο νέο έντυπο Ε3 ζητείται ένα πλήθος πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων για τις επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες των φορολογουμένων. Οπως υποστηρίζει η ΑΑΔΕ, ο βασικός στόχος της αναμόρφωσης και του ανασχεδιασμού του Ε3 είναι η πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.

Ελεγχοι
Η ΑΑΔΕ επιδιώκει, μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων του εντύπου από όλους τους υπόχρεους, να γνωρίζει τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στους ελεγχόμενους φορολογούμενους να αποδεικνύουν ότι οι δαπάνες τους είναι πραγματικές.

 

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου από όλους τους υπόχρεους, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ) θα έχουν μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Συγκεκριμένα, κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην ΑΑΔΕ, μέσω του αναμορφωμένου Ε3, πλήθος νέων δεδομένων, όπως ενδεικτικά:

* τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι,

* τον κύκλο εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και το μέσο όρο προσωπικού της τελευταίας τριετίας

* τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλει τις ασκούμενες επιχειρηματικές του δραστηριότητες καθώς και τις ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τις διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής του αλληλογραφίας),

* τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,

* εάν πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω διαδικτύου,

* τις ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό,

* τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μία από αυτές,

* τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διαφήμιση, προμήθειες, υποδοχή και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό και υπηρεσίες παρασχεθείσες από το εξωτερικό,.

* αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζομένους,

* τα ενοίκια που κατέβαλε για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις καθώς και τα στοιχεία των εκμισθωτών.

* Ειδικά οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες καλούνται σε ειδικό πίνακα του νέου εντύπου να συμπληρώσουν τα στοιχεία των μετόχων τους!

* Οι αγρότες καλούνται, εξάλλου, στο νέο έντυπο Ε3 να δηλώσουν αναλυτικά ανά κατηγορία τα ποσά των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έλαβαν το 2017, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις αξίες των αποθεμάτων ζώων και φυτών που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2017, τις αγορές φυτών – ζώων και τα έξοδα παραγωγής που πραγματοποίησαν εντός του 2017.

Στόχος…
Με τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του νέου Ε3 θα μπορούν πλέον:

* να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω των τερματικών POS και των συνδεδεμένων με αυτά επαγγελματικών λογαριασμών κάθε επιχείρησης.

* να εντοπίζουν πανεύκολα πλέον ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς ή ποιοι χρησιμοποιούν παράνομα POS για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί και δεν έχουν εγκαταστήσει τερματικά POS, αν και είναι υπόχρεοι,

* να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές,

* να γνωρίζουν τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στο φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

Πολύπλοκη διαδικασία
Γενικά, τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση στο νέο έντυπο Ε3 είναι πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές, με αποτέλεσμα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Ε3 να καθίσταται απίστευτα πολύπλοκη και ακόμη πιο δύσκολη για τους χιλιάδες λογιστές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι κάθε χρόνο με το έργο της αποστολής των φορολογικών δηλώσεων εκατομμυρίων πελατών τους. Με το νέο έντυπο επιχειρείται μια πλήρης «ακτινογραφία» των δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων κάθε επιχειρηματία, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη σε τέτοιο βαθμό ώστε το όλο εγχείρημα καταγραφής να θεωρείται ως μια απόπειρα πλήρους ηλεκτρονικού φακελώματος όλων των ασκούμενων επιχειρηματικών και αγροτικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση. Το Ε3, στην τελική του μορφή, περιλαμβάνεται σε απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η «κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης», στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή: Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή-φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων.

(Ελεύθερος Τύπος)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί