ΣΕΒ: Ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας των ελληνικών Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων

Στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κυμαίνεται η παραγωγικότητα των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

οι οποίες καλούνται να επενδύσουν σε πάγια κεφάλαια, τεχνολογική καινοτομία και να προχωρήσουν σε ριζικό εκσυγχρονισμό της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας τους προκειμένου να καλύψουν το κενό.

Αυτό επισημαίνεται σε σχετική μελέτη του ΣΕΒ, σύμφωνα με την οποία η παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-9 εργαζόμενους) στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 40% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, των μικρών επιχειρήσεων (10-49 εργαζόμενων) είναι στο 65%, των μεσαίων (50-249) είναι στο 75% και συνολικά στο 50% του μ.ο. της Ε.Ε.

«Ο κατακερματισμός περιορίζει τις παραγωγικές τους δυνατότητες όπως φαίνεται και από το γεγονός πως το 97% των ΜμΕ παράγει το 9% του ΑΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 3% παράγουν το 10%», υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, προβάλλοντας την ανάγκη για βελτίωση των πρακτικών οργάνωσης της εργασίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού διαχείρισης των σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες-προμηθευτές) με την υιοθέτηση συστημάτων Διοίκησης Επιχειρησιακής Απόδοσης (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, βασικό γνώρισμα των σύγχρονων συστημάτων ΔΕΑ είναι ότι δεν περιορίζονται στην παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, αλλά λαμβάνουν υπόψη μια πληθώρα μη χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως τα μερίδια αγοράς, η παραγωγικότητα, η ικανοποίηση των πελατών και των υπαλλήλων, η αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Ενδεικτικά, στους δείκτες που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται τα έσοδα, το περιθώριο κέρδους, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, τα κέρδη ανά μετοχή, το χρέος, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων / απαιτήσεων, το μερίδιο αγοράς, η κερδοφορία των πελατών, η απόκτηση νέων πελατών, η διαχείριση των απορριμμάτων, ο χρόνος διεκπεραίωσης των παραγγελιών, τα αποθέματα, το κόστος διανομής, τα κέρδη ανά εργαζόμενο, οι δείκτες ικανοποίησης των εργαζομένων, τα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων καθώς και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

«Η απροθυμία ή αδυναμία πολλών ελληνικών ΜμΕ να συστηματοποιήσουν τις διαδικασίες μέτρησης και διοίκησης της απόδοσής τους αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι η γενική πορεία μιας οικονομίας εξαρτάται πρωτίστως από τη δυνατότητα των “χαμηλότερου επιπέδου” επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στην πρόκληση της προσαρμογής. Είναι επομένως αναγκαίο να υπάρξει μια σημαντική επικέντρωση στη βελτίωση των διοικητικών πρακτικών και μεθόδων των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας», καταλήγει ο ΣΕΒ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί