Σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας, το σχέδιο νόμου για τα εμπορικά σήματα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου […]

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται µε την καταχώρισή του στο μητρώο.

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, διαφημιστικά συνθήματα (slogans), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο.

Το σήμα πρέπει να αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Τέλη

  1. Τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως ακολούθως: α. Κατάθεση σήµατος 150 ευρώ β. Κατάθεση σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 120 ευρώ γ. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ δ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση 150 ευρώ ε. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ στ. Παράταση προστασίας σήµατος 130 ευρώ ζ. Παράταση προστασίας σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 100 ευρώ η. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ θ. Μεταβίβαση σήµατος 90 ευρώ ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90 ευρώ ια. Εγγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων 40 ευρώ ιβ. Έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης 15 ευρώ ιγ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνή καταχώριση 110 ευρώ ιδ. Κατάθεση ενδίκων µέσων, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 70 ευρώ ιε. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων, ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σηµάτων 40 ευρώ ιστ. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση 110 ευρώ ιζ. Έκδοση αντιγράφου σήµατος 1 ευρώ Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, µπορεί να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη.

photo:eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί