Πρόστιμα ύψους 197.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 197.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην εταιρεία «Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 8, παρ. 1, του νόμου 3606/2007, καθώς η εν λόγω εταιρία παρείχε την κύρια επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

-Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 46.000 ευρώ σε τρία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Eurobank. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Venus Fund SPC, 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Barclays Bank SA και 11.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Marianna Capital Markets LLP.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Kadora Investments SA, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Εθνικής τράπεζας.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 15.000 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν.3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της υπ’ αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως καθολικής διαδόχου της Γενικής Τράπεζας, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου σε τέσσερις εταιρίες για παράβαση των διατάξεων άρθρου 10 του ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Elinoil, πρόστιμο 4.000 ευρώ στην εταιρεία Medicon Hellas, πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου και πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία Quality& Relliability.

-Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στον Βασίλειο Φουρλή, υπό την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Fourlis, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002.

-Την επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ στην εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις και1.000 ευρώ στον Ευάγγελο Γαλανάκο του Χρόνη, υπό την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ , της εταιρίας, για παράβαση της διάταξης της παρ.12 του άρθρου 76 του N.1969/1991, λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς..

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Attica Bank. ΑΤΕ» για τη δημόσια προσφορά μέχρι 659.902.228 νέων κοινών άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που θα εκδοθούν με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι, πριν την υλοποίηση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα έχει προηγηθεί συνένωση και μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), βάσει απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εκδότριας.

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «CORAL A.E.» για τη δημόσια προσφορά και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 90.000 νέων, κοινών, ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης και συνολικού ποσού έως 90 εκατ. ευρώ.

-Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Τζιρακιάν για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 254.000 νέων, κοινών, ανώνυμων μετοχών οι οποίες προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ πιστωτών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί