Ποιοι αγρότες θα πάρουν την οικονομική ενίσχυση και με ποιες οι προϋποθέσεις

«Μόνο στους ενεργούς αγρότες θα πρέπει να καταλήγουν οι άμεσες πληρωμές».

Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ζητώντας καλή χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ειδική στήριξη για τους νέους γεωργούς. Αναφέρει μάλιστα ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη γεωργία στην Ε.Ε.

«Είναι ζωτικής σημασίας η ΚΓΠ να προστατεύει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει επίσης να συμβάλλει στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή και στη βιοποικιλότητα, καθώς και στα κοινωνικά θέματα και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές», σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Στο σημείο αυτό, η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” υπενθυμίζει τον ορισμό του ενεργού αγρότη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται αποκλειστικά σε ενεργούς γεωργούς. Ο ενεργός γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
– Έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € για το έτος 2017.

– Έλαβε το έτος 2017 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες».

Το κείμενο της ΕΟΚΕ

Το τελικό σημείο της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) έχει ως εξής:
«Οι Ευρωπαίοι αγρότες – οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι ΜΜΕ, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα παραδοσιακά γεωργικά συστήματα – πρέπει να μπορούν να ζουν από το εισόδημα των εκμεταλλεύσεών τους, πρέπει να διασφαλίζονται από δίκαιες τιμές και ισχυρές άμεσες πληρωμές, ενώ οι τελευταίες θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε ενεργούς αγρότες και γεωργικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη γεωργική παραγωγή σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και περιφερειακές πρακτικές, και τα οποία παράγουν δημόσια αγαθά».

«Δεν αρκεί να είμαστε μόνο ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Jarmila Dubravska.
Η ΕΟΚΕ ζητεί την ισχυρή χρηματοδότηση της ΚΓΠ, την πραγματική απλούστευση και προειδοποιεί κατά της επανεθνικοποίησης.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει μια ισχυρή, καλά χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ και μια αύξηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στο 1,3% του ΑΕΕ, σύμφωνα με την ανάπτυξη της οικονομίας της Ε.Ε.

«Πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση της ΚΓΠ για να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά εισοδήματα των γεωργών, ο πληθωρισμός και το έλλειμμα του Brexit, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος», δήλωσε ο συνεισηγητής John Bryan.
«Για τους αγρότες της Ε.Ε. είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νομοθετικές προτάσεις να περιλαμβάνουν πραγματική απλούστευση των πλέον γραφειοκρατικών στοιχείων της ΚΓΠ», πρόσθεσε ο John Bryan, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα τους επιτόπιους ελέγχους.
Η ΕΟΚΕ προτείνει έναν πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος ελέγχου σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθιστώντας τον αποτελεσματικότερο και λιγότερο γραφειοκρατικό, χρησιμοποιώντας βελτιωμένη νέα τεχνολογία. Στη γνωμοδότησή της πρότεινε έναν κατάλογο πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων για την εφαρμογή.

«Υποστηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου βάσει κινδύνου, αλλά πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό και να παρέχει συμβουλές και κίνητρα πριν από τις κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Bryan.

Η επικουρικότητα δεν πρέπει να υπονομεύει την ΚΓΠ ή την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα σχέδια των κρατών-μελών για την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ, παρέχοντάς τους έτσι κάποια ευελιξία να υιοθετήσουν τις επιλογές πληρωμής τού πρώτου και του δεύτερου πυλώνα για να ανταποκριθούν καλύτερα στις μορφές, τις δομές και τις συνθήκες της γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές συνθήκες και το περιβάλλον.

Η ΕΟΚΕ, ωστόσο, δεν τάσσεται υπέρ των κρατών-μελών να μεταφέρουν κεφάλαια από τον πυλώνα ΙΙ στον πυλώνα I. Καλεί μάλλον να υπάρξει ένα λογικό επίπεδο συγχρηματοδότησης του δεύτερου πυλώνα για όλα τα κράτη-μέλη.

«Η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Η επανεθνικοποίηση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόκλιση τιμών και αγορών», υπογράμμισε η κ. Dubravska. Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη και να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένες επιλογές, η ΕΟΚΕ ζητά την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

Νέοι αγρότες και γυναίκες το μέλλον

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ προτείνει να βελτιωθεί η στήριξη της ΚΓΠ για τους νέους γεωργούς και την ανανέωση των γενεών.

Παρέχει στη γνωμοδότησή της ορισμένες σχετικές προτάσεις, όπως η αύξηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης κατά 25% για τους νέους γεωργούς στον πρώτο πυλώνα, την εισαγωγή ενός προγράμματος συνταξιοδότησης στον πυλώνα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για ένα καθεστώς κινητικότητας γης, την παροχή πρόσθετου εισοδήματος υπό μορφή πληρωμής για πέντε έτη για τους νέους που εγκαθιστούν μικρές εκμεταλλεύσεις που παράγουν για τοπικές αγορές, καινοτομία και μεταφορά γνώσεων.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ζητά να συμπεριληφθούν στην ΚΓΠ μέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των γυναικών να εισέλθουν στη γεωργία.

Από CNA

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί