Λάθη στη φορολογική; Πώς να τα διορθώσετε χωρίς…περιπέτειες

Η τροποποιητική δήλωση αποτελεί τη λύση για τους φορολογούμενους που διαπιστώνουν εκ των υστέρων λάθη ή παραλείψεις στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλλαν, ενώ η δήλωση με «επιφύλαξη» υποβάλλεται από όσους διαφωνούν με τα προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ στοιχεία για το ύψος του εισοδήματος.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι ανάλογα με τη περίπτωση έχουν τις εξής επιλογές:

1. Λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση. Οι φορολογούμενοι που υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και διαπιστώνουν εκ των υστέρων λάθη ή και παραλείψεις στους κωδικούς που έχουν συμπληρώσει μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που μια προσθήκη ή μια διόρθωση σε κάποιον κωδικό της δήλωσης περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση. Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ο χρόνος υποβολής εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2023.

Αυτό σημαίνει ότι οι  φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1. Επισημαίνεται ότι στην τροποποιητική δήλωση δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν από την αρχή όλοι οι κωδικοί της δήλωσης του αλλά να τροποποιηθούν η να συμπληρωθούν μόνο τα σημεία της αρχικής δήλωσης στα οποία υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις.

Ακόμη και μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων και δεν επιβάλλονται πρόστιμα εφόσον ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει με την τροποποιητική δήλωση σε σχέση με την αρχική δήλωση δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

2. Διαφωνίες με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της δήλωσης. Τα ποσά για τα εισοδήματα και τους φόροι που έχουν παρακρατηθεί εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.  Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι εργοδοτικοί φορείς (ιδιώτες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία). Εάν είναι λανθασμένα και ο εργαζόμενος διαφωνεί, τότε οι σχετικές διορθώσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα-εργοδότη, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να υποβάλει νέα δήλωση, προκειμένου να διορθωθούν τα τυχόν λάθη. Στην περίπτωση που δεν διορθωθούν τα όποια λάθη υπάρχουν στη βεβαίωση, σύμφωνα πάντα με τον εργαζόμενο, και λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη».

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις εφορίες εντός 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της  προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται.

(Newsbeast – freepik photo)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί