Κέρδη 64,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Εθνική Πανγαία

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι o κύκλος εργασιών του Ομίλου,

για το α’ εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 4,8% και ανήλθε σε 60,7 εκατ. ευρώ έναντι 57,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 49,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 σε 51,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 (αύξηση 3,5%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 6,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2017.

Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 64,7 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 41,2 εκατ. ευρώ το α’

εξάμηνο του 2017) καταγράφοντας αύξηση 57,0%.

Την 30η Ιουνίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 345 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.039 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου, στις 30 Ιουνίου 2018, ανερχόταν σε 1.656 εκατ. ευρώ (31.12.2017: 1.581 εκατ. ευρώ).

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί