Εργασιακό: Tι αλλάζει σε πρόστιμα, μισθοδοσία, κατάρτιση

Ανατροπές στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, στις μισθοδοτικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργολάβων, αλλά και στις προσλήψεις μαθητευόμενων φέρνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr.

Οι αλλαγές που προβλέπονται σε σχετικό νομοσχέδιο φέρνουν αύξηση έως και 200% στα πρόστιμα για όποιον εργοδότη κατ’ εξακολούθηση απασχολεί αδήλωτους εργαζομένους, ενώ μειώνονται εφόσον γίνουν προσλήψεις.

Παράλληλα, δηλαδή, προβλέπει κλιμακωτές εκπτώσεις στα σχετικά πρόστιμα εφόσον ένας εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο. Εξάλλου, καθίστανται συνυπεύθυνοι εργολάβοι και υπεργολάβοι για την καταβολή των μισθών και των εισφορών των εργαζομένων που απασχολούν.

Την ίδια στιγμή, τίθεται ανώτατο όριο ύψους 17% στους μαθητευόμενους ή καταρτιζόμενους τους οποίους μπορεί να απασχολεί μια επιχείρηση.

Πιο αναλυτικά, το ν/σ προβλέπει τα ακόλουθα:

*Αυξάνονται έως 200% τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Το πρόστιμο σε βάρος ενός εργοδότη ο οποίος, έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων Αρχών αποδειχθεί ότι απασχολεί αδήλωτο εργαζόμενο, θα παραμείνει στα 10.500 ευρώ. Τον έλεγχο αυτό μπορεί να κάνει ένας Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ.

Διαπιστώνοντας ένας εκ των παραπάνω τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη μπορεί να επιβάλει το σχετικό πρόστιμο.

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη (δηλ. αν ο εργοδότης “πιαστεί” ξανά να απασχολεί αδήλωτο εργαζόμενο), η οποία διαπιστώνεται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:

– Κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση.

– Κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση που διαπιστώνεται σε έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε σε διαφορετική ημερομηνία.

Το ν/σ, όμως, προβλέπει και “ρήτρα” έκπτωσης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο ή τους εργαζομένους οι οποίοι διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

– Στα 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών.

– Στα 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον 6 μηνών.

– Στα 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον 12 μηνών.

* Συνυπευθυνότητα αναθέτοντος και εργολάβου για μισθούς – εισφορές

Τόσο αυτοί που αναθέτουν έργο (αναθέτοντες) όσο και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι καθίστανται υπεύθυνοι για την καταβολή των μισθών και των εισφορών των εργαζομένων που απασχολούνται για την εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, το ν/σ προβλέπει πως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναθέτων) που αναθέτει την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

Η παραπάνω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντος και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή τμήματος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολάβο, η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο.

Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή τμήματος του έργου σε υπεργολάβο, ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα.

* Ανώτατο όριο 17% στην απασχόληση καταρτιζομένων

Τίθεται ανώτατο όριο στο πλήθος των μαθητευόμενων ή καταρτιζόμενων οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται σε μια επιχείρηση. Το πλαφόν αυτό τίθεται στο 17%.

Πιο συγκεκριμένα, στο ν/σ προβλέπεται ως υποχρέωση του εργοδότη η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής πριν από την πραγματοποίησή της. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και, σε κάθε περίπτωση, τα 40 άτομα.

Πηγή: capital.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί