Έρχονται 1.576 προσλήψεις συμβασιούχων στο ΚΕΕΛΠΝΟ – Όλες οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη 1.576 συμβασιούχων προχωρεί το ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν 18μηνες συμβάσεις, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εξάμηνης παράτασής τους.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κριτήρια και προσόντα. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ως εμπειρία στους ιατρούς δεν λαμβάνεται υπόψη ο υποχρεωτικός χρόνος εκπαίδευσής τους για την απόκτηση ειδικότητας. Στη διαγωνιστική διαδικασία των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Ειδικότητα – Αριθμός ατόμων

ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16
ΠΕ Φαρμακοποιών 1
ΠΕ Στατιστικών 1
ΠΕ Οικονομικού 15
ΠΕ Διοικητικού 15
ΠΕ Νομικοί 1
ΠΕ Ιατροί/Οδοντίατροι 328
ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές 228
ΤΕ Μαιευτών/Μαιών 141
ΠΕ Ψυχολόγων 139
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών 145
ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς 287
ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρο 140
ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16
ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
ΠΕ Βιοστατιστικής 2
ΠΕ Πληροφορικής 3
ΠΕ Δημοσιογράφος 1
Γενικοί Συντονιστές 7
Συντονιστές υγειονομικών υπηρεσιών 7
Συντονιστές πεδίου 46

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί