Έρχεται η επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις ανώνυμες εταιρίες

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συστάθηκε στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την επικαιροποίηση των διατάξεων του σχεδίου νομού για τις ανώνυμες εταιρείες.

 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, η επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο νόμου, αιτιολογική έκθεση και όλων των λοιπών συνοδευτικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2018, με στόχο την αναμόρφωση του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

 

Επίσης, θα καταθέσει προτάσεις για το πλαίσιο εποπτείας/ελέγχου νομιμότητας των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές:

– Αυτοματοποίηση της εποπτικής διαδικασίας για εταιρείες. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα βασίζεται στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και στην διάκριση μεταξύ συστατικών και δηλωτικών πράξεων μιας εταιρείας.

– Ενδεχόμενη θέσπιση διοικητικών κυρώσεων για τις εταιρείες που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Θέσπιση διατάξεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εταιρειών που δεν τηρούν συγκεκριμένο λόγο ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις.

– Μείωση των διοικητικών βαρών για τις εταιρείες, καθώς και του χρόνου αναμονής για την δημοσίευση πράξεων.

 

Η επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

 

Επιπλέον θα καταρτιστεί πίνακας αντιστοίχισης με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο) και τυχόν λοιπών Οδηγιών σχετικών με τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στον ν. 2190/1920.

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Ευάγγελος Περάκης, ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί