Ανοδική πορεία για τον κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εντοπίζει η ICAP

Σε πορεία ανάκαμψης εισήλθε ο κλάδος των συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 2013

και έπειτα, σημειώνοντας όμως μερική κάμψη το 2016. σύμφωνα με μελέτη της ICAP.

Για το 2017 εκτιμάται ότι ο κλάδος επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, αναφέρει η μελέτη.

Στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, αναφέρεται στην μελέτη, δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, εκ των οποίων όμως οι περισσότερες είναι μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν αξιόλογο αριθμό συμβούλων, ορισμένες δε εξ’ αυτών αποτελούν μέλη διεθνών οργανισμών. Bασικός στόχος των συμβουλευτικών εταιρειών είναι η επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής λειτουργίας και η βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων-πελατών τους, παρέχοντας εξωτερικές και αντικειμενικές συμβουλές, προκειμένου οι τελευταίες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εφαρμόσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές στρατηγικές.

Σύμφωνα με το Νικόλαο Ταβουλάρη, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο οποίος επιμελήθηκε της συγκεκριμένης έκδοσης, οι υπηρεσίες Στρατηγικής κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με ποσοστό 20% το 2016. Ακολούθησε η Διαχείριση Έργων με 19% και οι Συμβουλές Πληροφορικής που απέσπασαν μερίδιο 18% το ίδιο έτος. Έπονται η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με 16% και η Χρηματοοικονομική Διαχείριση/ Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων με 11%. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό (8%) καταλαμβάνουν η Διαχείριση Αλλαγής/Ανθρώπινων Πόρων και οι Λοιπές Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι συνολικές πωλήσεις των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασαν ανοδική πορεία την τριετία 2013-2015, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης πολλών έργων ενταγμένων στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το 2016 οι πωλήσεις μειώθηκαν οριακά, κατά 0,8%. Η ελαφρά μείωση των συνολικών εσόδων του κλάδου το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες: στη διστακτικότητα πολλών επιχειρήσεων-πελατών του κλάδου να προχωρήσουν σε επενδύσεις, στη συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας που απασχολεί πολλές ελληνικές εταιρείες καθώς και στο ότι οι διαγωνισμοί και οι αναθέσεις έργων του Δημοσίου μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθυστέρησαν σημαντικά,

Ο κ.Ταβουλάρης επισημαίνει επίσης ότι για το 2017 η ελαφρά ανοδική πορεία της εγχώριας οικονομίας επηρέασε θετικά τον εξεταζόμενο κλάδο που εκτιμάται ότι κινήθηκε ανοδικά (+1,5%-2,5%).

Όσον αφορά τον βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο, αυτός κυμαίνεται σε μέτρια σχετικά επίπεδα, δεδομένου ότι οι πέντε και δέκα μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν αντίστοιχα το 46% και το 68% περίπου των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών το 2016.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός πενταετίας βάσει δείγματος 11 συμβουλευτικών εταιρειών, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για ολόκληρη την πενταετία 2012-2016.

Πιο συγκεκριμένα, καθοδικά κινήθηκε το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους του συνόλου των επιχειρήσεων του επιλεγμένου δείγματος (72 εταιρείες) την πενταετία 2012-2016. Οι υπόλοιποι 3 δείκτες κερδοφορίας (περιθώριο λειτουργικού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους και περιθώριο EBITDA) παρουσίασαν αυξομειώσεις την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και οι τρεις μειώθηκαν σημαντικά το 2016.

Όσον αφορά τον ομαδοποιημένο ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρουσίασε ανοδικές τάσεις την εξεταζόμενη πενταετία και αυξήθηκε σωρευτικά κατά 22,2% το 2016/2012. Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε έντονα ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας και η συνολική μεταβολή του ανήλθε στο +29,4%. Το μικτό κέρδος, όπως και ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε αλλά με μεγαλύτερους ρυθμούς (2016/12: +45,4%). Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη του δείγματος των εταιρειών, τα οποία παρουσίασαν σωρευτική αύξηση της τάξεως του +49% την ίδια περίοδο.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί