Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι ΜΚΟ με έδρα τη Λέσβο και τη Θεσσαλονίκη

Οι μικτές ομάδες ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή των εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε) της ΕΛ.ΑΣ και Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του οριζόντιου προγράμματος ελέγχων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)

που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης. Ειδικότερα:

Ι. Στις 12.06.2020 κλιμάκιο αποτελούμενο από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ε.Α.Δ. και Αστυνομικούς της Δ.Ο.Α. με τη συνδρομή στελεχών της Δ.Ε.Ε. και Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. διενήργησαν έλεγχο  σε Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιείται στη Λέσβο και περιλαμβάνει γραφείο διοίκησης, κέντρο υποστήριξης, δομή φιλοξενίας ευάλωτων προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και χώρο που φαίνεται να παρέχονται υπηρεσίες υγείας. 

ΙΙ. Στις 11.06.2020 διενεργήθηκε έλεγχος σε δύο γραφεία διοίκησης και σε τρεις δομές φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών μίας Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Α. ΛΕΣΒΟΣ – ΣΥΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από 4 Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, 5 αστυνομικούς της Δ.Ο.Α. με τη συνδρομή αστυνομικού της Δ.Ε.Ε και 2 Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο στην έδρα Μ.Κ.Ο., του κέντρου υποστήριξης που λειτουργεί σε αυτή ,στη Δομή Φιλοξενίας αυτής καθώς και σε κλινική που φαίνεται να λειτουργεί περιστασιακά με αντικείμενο α) τη διακρίβωση τήρησης ή μη των μέτρων πρόληψης διάδοσης του Κορωνοϊού SARS COV-2 και των κανόνων προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και β) της νομιμότητας των ενεργειών της Μ.Κ.Ο. ως προς την εν γένει λειτουργία και επιχειρησιακή του δράση.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

 • Έδρα Μ.Κ.Ο στη Μυτιλήνη και στο Κέντρο Υποστήριξης στο οποίο κατασκευάζονται είδη τα οποία διατίθεται προς πώληση, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και παράλληλα οργανώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Δομή φιλοξενίας, που λειτουργεί σε χώρο κυριότητας του δημοσίου, όπου φέρεται να φιλοξενούνται «ευάλωτοι» πρόσφυγες (σ.σ. δυναμικότητας 100-120 ατόμων) και ασυνόδευτοι ανήλικοι.
 • Πρώην ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο, το οποίο μισθώνει και λειτουργεί περιστασιακά ο ανωτέρω φορέας (κατά την επιτόπια αυτοψία από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ε.Α.Δ., δεν ήταν σε λειτουργία και ως εκ τούτου στο σημείο κλήθηκε προσωπικό του φορέα το οποίο επέτρεψε την είσοδο και την διενέργεια έλεγχου στις εγκαταστάσεις αυτού).

Αντικείμενα ελέγχου:

1. Στην έδρα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, ελήφθησαν στοιχεία (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) σχετικά με συμβάσεις εργαζομένων, μισθωτήρια, καταστάσεις εσόδων-εξόδων 2018-2020, λίστα δωρητών, παραστατικά πωλήσεων, σύμβαση για το Κέντρο Επείγουσας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και στοιχεία χρηματικών ροών.

2. Στο Κέντρο Υποστήριξης: βρέθηκαν -2- απασχολούμενοι και ελέγχθηκαν οι όροι αδειοδότησης και λειτουργίας του Κέντρου και του καταστήματος που λειτουργεί σε χώρο αυτού.

3. Στην ανοικτή δομή: 

 • Σύμφωνα με τα συλλεχθέντα στοιχεία στη δομή φιλοξενούνται –76- πρόσφυγες (που προέρχονται από το τοπικό ΚΥΤ) και –25– ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία παραπέμπονται με εισαγγελική διάταξη.
 • Διενεργήθηκε αυτοψία και λήφθηκε φωτογραφικό υλικό, έγινε έλεγχος για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την τήρηση των κανονισμών δημόσιας υγιεινής, καθώς και των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης του Κορωνοϊού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις σχετικά με την τήρηση των καθορισμένων συνθηκών υγιεινής (π.χ. ύπαρξη επιφανειακών λυμάτων), επάρκεια εγκαταστάσεων αποχωρητηρίων και λουτρών κ.α. 
 • Παρελήφθησαν στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητας των φιλοξενούμενων ενηλίκων και ανηλίκων προσφύγων, πίνακας προσωπικού, καταστάσεις εθελοντών με συμφωνητικά συνεργασίας και εξεταστήκαν -2- κοινωνικοί λειτουργοί.

Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:

Μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από 7 Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, 8 αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) και 4 αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) ,συνέλεξε στοιχεία και διενήργησε αυτοψίες κατόπιν εντολής Ελέγχου-Επιθεώρησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ.με αντικείμενο τη διακρίβωση τήρησης ή μη της νομιμότητας των ενεργειών Μ.Κ.Ο στη Θεσσαλονίκη ως προς τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), καθώς και την εν γένει λειτουργία και επιχειρησιακή της δράση.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

 • Ελήφθησαν αντίγραφα των τηρούμενων έντυπων και ψηφιακών στοιχείων των φακέλων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, του φακέλου προμηθειών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στις δομές και τα γραφεία της Μ.Κ.Ο.
 • Διενεργήθηκε ταυτοποίηση των φιλοξενούμενων ανηλίκων (καταγράφηκαν 84 ασυνόδευτα ανήλικα) και των παρόντων εργαζομένων.
 • Ελέγχθηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των δομών φιλοξενίας (τεχνικές προδιαγραφές κτηρίων και ζητήματα ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, τήρηση μέτρων προστασίας για την COVID-19, παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λπ.), της εσωτερικής οργάνωσης, του προβλεπόμενου αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού των δομών, της διαδικασίας παραπομπής, υποδοχής και αποχώρησης των φιλοξενουμένων από τις δομές.
 • Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των ατομικών φακέλων των παρόντων αλλά και αποχωρησάντων ανηλίκων κ.λπ., και εν γένει έλεγχος της υλοποίησης των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών δελτίων των υποέργων. 
 • Συντάχθηκαν εκθέσεις εξέτασης προσώπου του συνόλου σχεδόν του παρευρισκόμενου προσωπικού στις δομές φιλοξενίας (συντονιστές δομών, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, διερμηνείς, κ.λπ.).
 • Συντάχθηκαν πέντε (5) εκθέσεις αυτοψίας σχετικά με: α) λειτουργικές προδιαγραφές, β) χρησιμοποιούμενους χώρους και γ) υλικοτεχνικό εξοπλισμό της κάθε Δομής.

Τα μέλη του μικτού κλιμακίου ελέγχου θα προχωρήσουν άμεσα στην αξιολόγηση και επεξεργασία του συγκεντρωθέντος υλικού, σύμφωνα με την προκαθορισμένη ελεγκτική μεθοδολογία, πραγματοποιώντας εξόρυξη δεδομένων και διασταυρωτικές επαληθεύσεις (data mining και data analysis) με το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του του ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός.

(Από naftemporiki – φωτο:eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί