Πριμ έγκαιρης παράδοσης 5% στους αναδόχους δημοσίων έργων

Tι προβλέπει τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» εισάγονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με την αναθεώρηση των τιμών των υλικών στα δημόσια έργα λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Συγκεκριμένα, εισάγεται η δυνατότητα υποβολής από τον ανάδοχο δήλωσης επιμήκυνσης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ομοίως προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη κατά την δημοσίευση της τροπολογίας.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει πως ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος.


Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος πρόσθετης καταβολής (πριμ), αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού του πριμ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται με οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του τρόπου υπολογισμού της αξίας υλικών όπως π.χ. άσφαλτος, PVC και πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, για την πληρωμή εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων και η προμήθεια των οποίων έλαβε χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

cnn/ photo intime

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί