Πώς θα πάρει κάποιος άδεια λόγω κορονοϊού – Οι διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τι αλλάζει με τον μισθό

Άδεια ασθενείας 5 ημερών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με διαφορετικούς όρους πληρωμής ανάλογα από το αν ο εργαζόμενος είναι στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα δίνεται στον εργαζόμενο που νοσεί από κορονοϊό ή το παιδί του.

Σε αυτή τη φάση της πανδημίας και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η άδεια ειδικού σκοπού γίνεται άδεια ασθενείας 5 ημερών που θα λαμβάνουν πλέον οι εργαζόμενοι είτε νοσούν οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους από κορονοϊό και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια ασθένειας λόγω Covid-19 θα πληρώνεται όπως πληρώνεται η άδεια ασθένειας για έναν εργαζόμενο που είναι άρρωστος. Πρόκειται για μία διάταξη νόμου που ισχύει με νόμο του 1967.

Ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος

Η πληρωμή της άδειας ασθενείας για εργαζόμενους γονείς που νοσούν τα παιδιά τους από Covid-19 και δεν επιλέξουν την τηλεργασία, είναι διαφορετικοί ανάλογα από το αν ο εργαζόμενος εργάζεται στον ιδιωτικό δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα στον δημόσιο τομέα δίνεται άδεια 5 εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορονοϊό COVID-19 και έως δύο ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια.

Στον ιδιωτικό τομέα οι 3 πρώτες ημέρες της άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις πάγιες προβλέψεις της ισχύουσας εδώ και δεκαετίες νομοθεσίας δηλαδή το 50% του ημερομισθίου. Η 4η ημέρα καλύπτεται από το κράτος. Και η 5η ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζόμενου.

Πότε απαιτείται ιατρική γνωμάτευση

1. Για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν η πενθήμερη απουσία (έως 5 εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr) / άρα δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση. Πέραν αυτής της άδειας, ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια σειρά υπαρχουσών και νέων αδειών που έχουν θεσπιστεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας (π.χ. γονική άδεια, άδεια φροντιστή, άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας).

2. Για τους εργαζόμενους που νοσούν ή πενθήμερη απουσία (έως 5 εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr) / άρα δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση. Για άδεια πέραν των 5 ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%.

Σε ποιες περιπτώσεις η άδεια ασθενείας πληρώνεται στο 100%

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που θα νοσήσουν με κορωνοϊό και θα λάβουν άδεια ασθενείας 5 ημερών θα θα λάβουν το 100% του ημερομισθίου τους για την 4η και 5η ημέρα. Ειδικότερα εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες (50%), ενώ για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας (100%). Για άδεια πέραν των 5 ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%.

Πως καταβάλλεται το επίδομα ασθενείας

Το επίδομα ασθενείας για εργαζόμενους που νοσούν ή νοσούν τα παιδιά τους από κορωνοϊό καταβάλλεται από την τέταρτη ημέρα που αναγγέλλεται η ανικανότητα προς εργασία στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Δηλαδή υπολογίζεται 3ημερος χρόνος αναμονής, ο οποίος, κατά την κρατούσα άποψη, υπολογίζεται μόνο μία φορά κατ’ έτος.

Ωστόσο, αν ο ασφαλισμένος αρρωστήσει εκ νέου μέσα στο έτος, απαιτείται για να καταβληθεί το επίδομα από την πρώτη ημέρα που αναγγέλλεται η ασθένεια στον ΕΦΚΑ, να διαρκέσει η ανικανότητά του προς εργασία πάνω από 3 ημέρες.

Συνεπώς, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν ο μισθωτός ασθενήσει και απέχει από την εργασία του για διάστημα μέχρι 3 ημέρες, οσεσδήποτε φορές μέσα στο έτος, δεν δικαιούται να λάβει επίδομα ασθένειας. Αλλά ούτε και υπολογίζεται ο χρόνος αυτός σαν χρόνος αναμονής για άλλη περίπτωση ασθένειας και επομένως, αν αρρωστήσει στη συνέχεια μέσα στο αυτό έτος πάνω από 3 ημέρες θα του χορηγηθεί επίδομα ασθένειας από την 4η ημέρα.

Ως εκ τούτου ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κάθε φορά τις αποδοχές ασθένειας 3 ημερών, όχι διαρκώς αλλά μέχρι να συμπληρωθεί ο μήνας ή ο μισός μήνας (κατ έτος) ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού (εγκύκλιος ΙΚΑ 68/26.6.1992).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 178/1967 και της εγκυκλίου ΙΚΑ με αριθμό 68/26.6.1992, στις ανωτέρω περιπτώσεις απουσίας για 1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού, αδιάφορα αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη φορά.

β) Αντίθετα, αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες, π.χ.12 ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από τον ΕΦΚΑ επίδομα μόνο για τις 9 ημέρες της ασθένειας του, γιατί αφαιρείται ο 3ήμερος χρόνος αναμονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει, για μεν τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 9 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το ΙΚΑ.

Εάν αρρωστήσει ο μισθωτός οσεσδήποτε φορές μέσα σ’ αυτό το ημερολογιακό έτος, επί 4 τουλάχιστον ημέρες σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να λάβει επίδομα από τον ΕΦΚΑ για όλες τις ημέρες της ασθένειας, χωρίς να υπολογιστεί χρόνος αναμονής.

Αν όμως η ασθένειά του διαρκέσει το πολύ 3 ημέρες (ή λιγότερες), οσεσδήποτε φορές στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ και επιβαρύνεται πλέον ο εργοδότης να καταβάλει το 1/2 των ημερομισθίων του, με τις προϋποθέσεις και τα χρονικά όρια των άρθρων 657 -658 του ΑΚ.

(dikaiologitika)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί