• Αρχική
 • Άρθρα
 • ΚΟΜΜΑΤΑ
 • Απάντηση Επιτρόπου Γ. Κατάινεν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη, για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα.

Απάντηση Επιτρόπου Γ. Κατάινεν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη, για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Χημικοί παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα
Στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα1 επισημαίνονται αδυναμίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς κινδύνους – από πρόωρες γεννήσεις και γνωσιακή ανεπάρκεια, ως διάφορους καρκίνους2.
Ταυτόχρονα, κατά το ΕΕΣ, το έργο της EFSA, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, «σημειώνει καθυστερήσεις, ιδίως στον τομέα των συστατικών τροφίμων» που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη, πέραν των ανεπαρκειών όσον αφορά τον χαρακτηρισμό φυτοφαρμάκων όπως η γλυφοσάτη3.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πότε και με ποιες διαδικασίες σκοπεύει να ολοκληρώσει την καθυστερημένη αναθεώρηση του ενωσιακού καταλόγου προσθέτων στα τρόφιμα, που εκκρεμεί από το 20084;
2) Με ποια βήματα θα συμμορφωθεί μέσα στο 2019 (ημερομηνία-στόχος) με τις συστάσεις του ΕΕΣ και με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την παρουσία κατάλοιπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα;
3) Γιατί δεν έχει συμμορφωθεί εδώ και 10 χρόνια με τη νομοθεσία που υιοθέτησε και που επιβάλλει τη δημιουργία των «διατροφικών προφίλ», αγνοώντας τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών5;

Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Katainen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(4.4.2019)

 1. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/20106 της Επιτροπής θεσπίζει ένα πρόγραμμα για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας προσθέτων τροφίμων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Ο κανονισμός καθορίζει τις προτεραιότητες και τις προθεσμίες, καθώς επίσης και τη διαδικασία επαναξιολόγησης που πρέπει να ακολουθεί η EFSA. Η επαναξιολόγηση, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προχωρά ως επί το πλείστον σύμφωνα με το πρόγραμμα, με κάποιες καθυστερήσεις κυρίως για ορισμένα από τα πρόσθετα τροφίμων, των οποίων η αξιολόγηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά αυτό το πρόγραμμα επαναξιολόγησης7.
 2. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να τηρεί αυστηρά τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/20058 αναφορικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές προστατεύονται ανεξάρτητα από την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν. Οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής οριστικοποιούν μια αξιολόγηση βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας (REFIT) του κανονιστικού πλαισίου για τα φυτοφάρμακα9, με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 2019 στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.Ο καθορισμός των διατροφικών προφίλ σε επίπεδο ΕΕ κίνησε ιδιαίτερα το πολιτικό ενδιαφέρον και προκάλεσε έντονη συζήτηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία για τον καθορισμό των διατροφικών προφίλ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε αξιολόγηση REFIT του κανονισμού περί διαφορών10, ερευνώντας συγκεκριμένα το ζήτημα των διατροφικών προφίλ, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2019.

17-04-2019 Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ

photo:eurokinissi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...