• Αρχική
 • Άρθρα
 • Έρχεται η e-Δικαιοσύνη – Το φιλόδοξο έργο που θέλει να μεταμορφώσει τις δικαστικές αίθουσες

Έρχεται η e-Δικαιοσύνη – Το φιλόδοξο έργο που θέλει να μεταμορφώσει τις δικαστικές αίθουσες

Το «αγκάθι» των καθυστερήσεων στην απονομή Δικαιοσύνης, αλλά και η δημιουργία κλίματος ασφάλειας σε πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών δράσεων μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης της ψηφιακής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και φορέων.

Για το λόγο αυτό προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού ύψους 99 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό κείμενο προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου.

Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της Δικαιοσύνης (EU Justice Scoreboards) βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σειρά δεικτών σχετικά με την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, ενώ είναι από τους ουραγούς στην αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών. Ενδεικτικό για την επιρροή της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η χαμηλή βαθμολογία (Θέση 146 μεταξύ 190 χωρών) που λαμβάνει η Ελλάδα στη συνιστώσα επιβολή συμβατικών όρων (contract enforcement) του δείκτη Ease of Doing Business, κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης.

Προς την κατεύθυνση αυτή το έργο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης” στοχεύει στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της ελληνικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του καθώς και αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.


Ψηφιοποίηση δικαιοσύνης: Οι στόχοι του έργου

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα των βασικών λειτουργιών της Δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, αλλά και την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ.

Έμμεσα αφορά και την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, καθώς αυτή αποτελεί βασικό στόχο του έργου και συνδέεται στενά με την αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων που θα φέρει η ψηφιοποίηση.

Μέσω του έργου θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, ενδυνάμωση των θεσμών και τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες:

 • Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος
 • Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους
 • Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών
 • Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης Ψηφιοποίηση δικαιοσύνης

Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος:

 • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
 • Αντικειμενική πληροφόρηση για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος
 • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης

Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος:

 • Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης
 • Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου

Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς

Εξοικονόμηση πόρων:

 • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα
 • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος

Την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος
Την αναβάθμιση του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και λογαριασμών
Την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης κρίσης
Την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων
Την ταχύτερη διεκπεραίωση των ελεγκτικών διαδικασιών
Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών
Ψηφιοποίηση δικαιοσύνης

Οι ωφελούμενοι
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι το δικαστικό σώμα, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Ελληνικής Δικαιοσύνης, οι δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και το σύνολο των επαγγελματιών που συναλλάσσεται τακτικά με τη δικαιοσύνη, αλλά και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ή οποιοσδήποτε άλλος απευθύνεται στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα:

Δικαστικό σώμα, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (αμεσότερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα για τη διεκπεραίωση του έργου τους, αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της ταχύτερης διακίνησης ψηφιακών εγγράφων και της ταχύτερης πρόσβασης στην πληροφορία, μείωση του φόρτου εργασίας σχετικά με τις συναλλαγές με το κοινό, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, χάρη στις προβλεπόμενες διασυνδέσεις με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, αύξηση των περιθωρίων επενδύσεων στον τομέα της δικαιοσύνης, μέσω της προσδοκώμενης εξοικονόμησης πόρων, γενική αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας, μέσω της ψηφιοποίησης)
Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και λοιποί επαγγελματίες του κλάδου (αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης και της μείωσης του φόρτου εργασίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, δυνατότητα μεγαλύτερης ενασχόλησης με την επιστημονική πτυχή της απασχόλησής τους, χάρη στην ελάφρυνση από διεκπεραιωτικού τύπου εργασίες, καλύτερος προγραμματισμός μέσω της μεγαλύτερης προβλεψιμότητας αναφορικά με το χρόνο ολοκλήρωσης εκκρεμών υποθέσεων, εξοικονόμηση πόρων χάρη στη μείωση ανάγκης φυσικής παρουσίας για τη διεκπεραίωση διοικητικού τύπου εργασιών, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση σε αρχεία νομολογίας)
Πολίτες και επιχειρήσεις (ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω της αύξησης της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών, δραστηριοποίηση σε πιο αξιόπιστο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας της Δικαιοσύνης, μείωση της αβεβαιότητας που επιφέρουν οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, μέσω της αύξησης της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης).

(dikastiko)

Tο el.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο κάτω από  το άρθρο, μόνο από όσους και όσες έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία DISQUS. Ο καθένας και η κάθε μία έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Αυτό όμως  δεν σημαίνει ότι το el.gr υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Επίσης ξεκάθαρα θα διαγράφουμε  συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια αμέσως μόλις τα εντοπίσουμε  ή αμέσως μόλις μας καταγγελθούν. Ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το el.gr δεν φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη, αφού στο διαδίκτυο ανωνυμία δεν υπάρχει.