Επιστολή δικηγόρων: Να εξαιρεθούμε από το δακτύλιο με επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας

Αναλυτικά η επιστολή του ΔΣΑ:

Με την αριθ. 289738/Φ. 911/19.10.2021 (ΦΕΚ τ. Β’ 4860/20-10-2021) κοινή υπουργική απόφαση, θεσπίστηκαν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί που τέθηκαν δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση των καθηκόντων των δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι δικηγόροι αναγκαστικά εισέρχονται ή διέρχονται του δακτυλίου κατά την προσέλευσή τους στα Δικαστήρια ή στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα πλαίσια της ικανοποίησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και της διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. Παράλληλα δε ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών διατηρεί την επαγγελματική του στέγη εντός των ορίων του δακτυλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δικηγόροι, κατά νόμο, είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και ισότιμοι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης (άρθρο 2 ν. 4194/2013) και η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων τους. Πράγμα που έπραξε ήδη για τους δικαστικούς λειτουργούς με την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.

Κατόπιν αυτών, ζητούμε την εξαίρεση των δικηγόρων από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί