ΚΤΕΟ – Νέες παρατάσεις – Τι γίνεται με τα συστήματα υγραεριοκίνησης

Δεν θα επιβαρυνθούν τελικά οι ιδιοκτήτες των οχημάτων με Δελτία Τεχνικού Ελέγχου που έχουν λήξει από τις 6 Μαρτίου.


Νέες προθεσμίες για τον έλεγχο των οχημάτων που τα Δελτία Τεχνικών Ελέγχων τους έχουν λήξει κατά την περίοδο της απαγόρευσης κίνησης εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να διευκολύνει τους πολίτες.

Μάλιστα η παράταση στους ελέγχους ξεκινά πλέον από τις 6 Μαρτίου αντί για τις 13 Μαρτίου οπότε σε όσους ιδιοκτήτες έληξε το ΚΤΕΟ από την παραπάνω ημερομηνία έχουν στη διάθεσή τους 70 ημερολογιακές ημέρες ώστε να το περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο χωρίς πρόστιμο.

Παράλληλα έλεγχο χωρίς πρόστιμο προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και για τα συστήματα υγραεριοκίνησης ή αεριοκίνησης που έχουν τοποθετηθεί στα οχήματα.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: «Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19 στη χώρα μας

ΣΧΕΤ: Η με Αριθμ. πρωτ. 25196/385/29-04-2020 (ΑΔΑ: 943Ζ456ΧΘΞ-ΑΕΡ) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα για τα εξής:

1.Όπου στην ανωτέρω σχετ. εγκύκλιο αναγράφεται η ημερομηνία 14-3-2020 αυτή αντικαθίσταται με την ημερομηνία 7-3-2020 και ομοίως όπου αναγράφεται η ημερομηνία 13-3-2020 αυτή αντικαθίσταται με την ημερομηνία 6-3-2020.

Συνεπώς εκπρόθεσμα θεωρούνται τα οχήματα όλων των κατηγοριών με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 6-3-2020 και προγενέστερα, καθώς και τα οχήματα όλων των κατηγοριών με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 6-3-2020 και προγενέστερα [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος].

2.α) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένων οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την καλή λειτουργία του συστήματος υγραερίου, η οποία έληξε στο χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.

β) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης ή απεγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την ορθή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, η οποία εκδόθηκε ή έληξε στο χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ, ήτοι έως και 03 Ιουνίου 2020.»

3.Οχήματα για τα οποία προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020 που υπήρχε η υποχρέωση να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο, συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθμ. οικ. 19111/192 (1003 Β΄) υ.α., ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου) έως και τις 29 Μαΐου 2020.

Τα ανωτέρω αφορούν μόνο οχήματα των οποίων η 15ήμερη προθεσμία για τεχνικό έλεγχο μετά την άρση των λόγων ανωτέρας βίας έληξε το χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020, δηλαδή για τις περιπτώσεις που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας από 21/02/2020 έως και 03/05/2020. Οχήματα των οποίων η ως άνω 15ήμερη προθεσμία έληξε έως και τις 06/03/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμα για το διάστημα από τη λήξη του 15ημέρου έως την ημέρα του ελέγχου, μη συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος από 23 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020.

4.Για τις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης οχήματος κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020 βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή που βρίσκεται το όχημά του και λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων έως τις 18 Μαΐου 2020, είναι αδύνατη η προσκόμιση του οχήματος σε ΚΤΕΟ από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, τα οχήματα αυτά ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου) έως και τις 15 Ιουνίου 2020.

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών θα πρέπει να προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη από Δημόσια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 18 Μαΐου 2020, το όχημά του (θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας) βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από ότι ο ίδιος.»

(newsauto – φωτο:eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί